PL EN


1985 | XII | 69-78
Article title

Sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce

Content
Title variants
EN
The situation of children and young people in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
XII
Pages
69-78
Physical description
Dates
published
1985-05-20
Contributors
References
 • Dyczewski L., Rodzina polska i kierunki jej przemian, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1981.
 • Falewicz J.K., Jasiński J., Rażniewski A., Elementy problemu patologii społecznej, Komitet Badań i Prognoz „Polska 2000”, Warszawa 1975.
 • Falewicz J.K., Walka o trzeźwość narodu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1982.
 • Graniewska D., Jedyne żywicielki rodzin problemem całego społeczeństwa, „Praca i Zabezpieczenie Spoleczne" 1977, nr 4.
 • GUS, „Rocznik Statystyczny 1983”, Warszawa 1983.
 • GUS, „Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1981/82”, Warszawa 1982.
 • Jasiński J., Rozmiary i dynamika przestępczości w Polsce [w:] J. Jasiński (red.), Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1978.
 • Komorowska J. (red.), Przemiany rodziny polskiej, Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych, Warszawa 1975.
 • Malanowski J., Polscy robotnicy, Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
 • Malec J., Nielegalna produkcja napojów alkoholowych w opinii wyższego personelu lecznictwa odwykowego, maszynopis powielony Ośrodka Badań Naukowych przy Społecznym Komitecie Przeciwalkoholowym, 1982.
 • Malewska H., Muszyński H., Children's attitudes to theft, „The Polish Sociological Bulletin” 1964, nr 1.
 • Ostrihanska Z., Wójcik D., Alkoholizowanie się uczniów szkół podstawowych a objawy ich nieprzystosowania społecznego, „Problemy Alkoholizmu” 1978, nr 11.
 • Piotrowski J., Aktywność zawodowa kobiet zamężnych i wynikające z niej potrzeby rodziny, SGPiS, Warszawa 1969.
 • Raport Instytutu Psychoneurologicznego, Uzależnienia lekowe w Polsce, 1981.
 • Raport o stanie oświaty w PRL, Warszawa 1973.
 • Rutkiewicz J., Święcicki A., Problemy pomocy społecznej dla dzieci z rodzin alkoholików, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1970.
 • Rzepliński A., Ilościowe aspekty (struktura i dynamika) patologii społecznej wśród młodzieży [w:] A. Krukowski, L. Pytka, A. Rzepliński, Ekspertyza zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży, Warszawa 1983.
 • Serejski J., Cerańska-Goszczyńska H., Ignar-Golinowska B., Pułtorak M., Florek A., Profil zdrowotny uczniów roczników bilansowanych populucji szkolnej z wybranych obszarów kraju [w:] Instytut Badań Pedagogicznych, Synteza działu VIII A, Ochrona zdrowia dzieci i młodzieży, wersja skrócona, maszynopis powielony, Warszawa 1981.
 • Statystyka sądowa, cz.2, Sprawy rodzinne, Warszawa 1982.
 • Strzembosz A., Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1979.
 • Szotowa W., Ocena stanu zdrowia dzieci i młodzieży, „Nowa Szkoła” 1981, nr 1.
 • Szotowa W., Powszechny bilans zdrowia dzieci i młodzieży w roku 1977, ,,Pediatria Polska'' 1979, nr 6.
 • Żebrowska M. (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7420_AK1985F
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.