PL EN


2008 | XXIX-XXX | 383-391
Article title

Uwagi o reformie prawa dotyczącego nieletnich

Authors
Content
Year
Issue
Pages
383-391
Physical description
Dates
published
2008-04-01
Contributors
author
References
 • Böttcher R., Weber K. (1990). Erstes Gesetz zur Änderung Jugendgerichtsgesetz, „Neue Zeitschrift für Strafrecht”, z. 12.
 • Gaberle A. (2005). Kontynuacja i zmiana. O projekcie kodeksu nieletnich, „Państwo i Prawo”, z. 4.
 • Górecki P. (2001). Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich − po nowelizacji, „Prokuratura i Prawo”, nr 5.
 • Hałas R. (2006). Odpowiedzialność karna nieletnich na tle kodeksu karnego z 1997 roku. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Hart H. (red.) (1910). Preventive Treatment of Neglected Children. London.
 • Heinz W. (1997). Deutschland [w:] F. Dünkel, A. von Kalmthout, H. Schüler- Springorum (red.), Entwicklungstendenzen und Reformstrategien im Jugendstrafrecht im europäischen Vergleich. Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg.
 • Jagosz P. (2001). Podstawowe założenia nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich [w:] T. Bojarski, E. Skrętowicz (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy stosowania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Karpiński Z. (1959). Czy słuszne jest zerwanie z kryterium rozeznania w postępowaniu z nieletnimi, „Nowe Prawo”, nr 10.
 • Komisja Kodyfikacyjna RP, Projekt kodeksu karnego, t. V, z. 3, Warszawa 1930.
 • Konarska-Wrzosek V., Opinia o projekcie Kodeksu nieletnich opracowana dla działającej wówczas Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (niepubl.).
 • Liszt F. (1905). Die Kriminalität der Jugendlichen [w:] Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, t. 2, Berlin.
 • Makarewicz J. (1938). Kodeks karny z komentarzem. Lwów.
 • Marek A. (1988). Sądownictwo dla nieletnich w Polsce na tle porównawczym [w:] T. Bojarski (red.), Postępowanie z nieletnimi: orzekanie i wykonanie środków wychowawczych i poprawczych. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Marek A. (1990). Die Behandlung delinquenter Jugendlichter im polnischen Recht: Vom Strafrecht zum Jugendrecht [w:] J. Wolff, A. Marek (red.), Erziehung und Strafe. Jugendsstrafrecht in der Bundesrepublik Deutschland und Polen: Grundfragen und Zustandsbeschreibung. Bonn: Forum Verlag Godesberg.
 • Marek A. (1990−1991). Prawne i kryminologiczne aspekty polskiego systemu postępowania z nieletnimi, „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny”, nr 18.
 • Marek A. (2007). Prawo karne, wyd. 8. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Mogilnicki A. (1925). Dziecko a przestępstwo. Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta.
 • Opinia Krajowej Rady Sądownictwa dot. Projektu kodeksu nieletnich.
 • Orzeczenie SN Izby Karnej i Wojskowej 1999, nr 11−12, poz. 73.
 • Recommendation Rec (2003) 20 on New Ways of Dealing with Juvenile Delinquency and the Role of Juvenile Justice.
 • Sakowicz A. (2006). Sankcja bezwzględnie oznaczona (uwagi krytyczne na tle art. 148 § 2 k.k.), „Państwo i Prawo”, z. 5.
 • Stanowska M., Walczak-Żochowska A., Wierzbowski K. (1983). Uwagi o profilu ustawy o postępowaniu z nieletnimi, „Państwo i Prawo”, z. 2.
 • Stańdo-Kawecka B. (2007). Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Strzembosz A. (1985). System sądowych środków ochrony dzieci i młodzieży przed niedostosowaniem społecznym. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Wiesner R. (1991). Über die Indienstnahme der Jugendhilfe für das Jugendstrafrecht [w:] Grundfragen des Jugendkriminalrechts und seiner Neuregelung. 2 Kölner Symposium. Bonn: Forum Verlag Godesberg.
 • Wolff J. (1986). Die Entwicklung der Gesetzgebung im Jugendstrafrecht, „Zeitschrift für Rechtssoziologie”, z. 2.
 • Zoll A., Opinia o projekcie ustawy z 4 marca 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw, Biuro Studiów i Analiz Sejmu, Projekt nowelizacji Kodeksu karnego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7420_AK2007-2008AD
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.