PL EN


2008 | XXIX-XXX | 617-628
Article title

O polityce karnej z perspektywy retrospektywnej

Content
Title variants
EN
On Criminal Policy in Retrospection
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
Pages
617-628
Physical description
Dates
published
2008-04-01
Contributors
References
 • Aebi M., Stadnic N. (2007). Imprisonment rates in Europe, „Criminology in Europe”, t. 6, nr 2.
 • Andrejew I. (1981). Reforma prawa karnego, „Państwo i Prawo”, z. 7.
 • Andrejew I. (1987). Koszty nie do uzasadnienia, „Prawo i Życie”, nr 16.
 • Bafia J. (1978). Przemówienie wprowadzające, „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego”, numer specjalny 9.
 • Bafia J. (1984). Racjonalnie i bez emocji, „Gazeta Prawnicza”, nr 5.
 • Bafia J. (1989). Zmiany w prawie karnym. Ustawa z 17 czerwca 1988 r. Przepisy i komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Baniak S. (1983). Materialne ujęcie przestępstwa w teorii i praktyce prokuratorskiej na tle stosowania art. 26 i 27 k.k., „Nowe Prawo”, nr 4.
 • Batawia S. (1968). Sankcje wobec recydywistów w projekcie kodeksu karnego a problematyka kryminologiczna recydywy, „Państwo i Prawo”, z. 8–9.
 • Buchały K. (1978). Polityka karna w latach 1970–1975 na tle ogólnych zasad wymiaru kary, „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego”, numer specjalny 9.
 • Czapska J., Waltoś S. (2007). O polskim populizmie penalnym, w związku z książką J. Pratta Penal Populism, uwag kilka [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości: księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle. Warszawa–Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Dz.U. 1969, Nr 13, poz. 94 z z późniejszymi zmianami.
 • Dz.U. 1981, Nr 29, poz. 155.
 • Dz.U. 1985, Nr 23, poz. 101.
 • E. Bieńkowska, J. Skupiński, Ustawy karne z 10 maja 1985 r. w praktyce, Państwo i Prawo 1988, z. 2.
 • Grześkowiak A. (2003). Prawo karne stanu wojennego. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Gubiński A. (1981). Główne ogniwa reformy prawa karnego: ograniczenie punitywności i zadośćuczynienie pokrzywdzonemu, „Państwo i Prawo”, z. 7.
 • Hołyst B. (2006). Psychologia kryminalistyczna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Instytut Nauk Prawnych PAN (2003). Czy trzeba zmieniać kodeks karny? Materiały z konferencji naukowej „Nowelizacja Kodeksu karnego”, Warszawa, 10 lutego 2003 r. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Jankowski Z., Michalski J. (1985). Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Jasiński J. (1984). Punitywność systemów karnych – kontynuacje, „Państwo i Prawo”, z. 6.
 • Karczmarek T. (1981). W sprawie nadmiernej represyjności polityki karnej, „Nowe Prawo”, nr 5.
 • Keller K., Kopczuk J. (red.) (2007), Oddział penitencjarny. Nowa struktura organizacyjna jednostek penitencjarnych. Białystok: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej.
 • Kilijanek K. (1989). Spalona więzienna ziemia, „Prawo i Życie”, nr 50.
 • Kilijanek K. (1990). Ścieżki zdrowia, „Prawo i Życie”, nr 6.
 • Kołakowska H. (1960). Nieletni recydywiści (wyniki badań 500 nieletnich recydywistów), „Archiwum Kryminologii”, t. I.
 • Krajewski K. (2004). Crime and criminal justice in Poland, „European Journal of Criminology”, t. 1 (3).
 • Kruk M., Wójcik D. (2004). Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych. Wyniki badań empirycznych. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 • Marek A. (1981). Reforma prawa karnego – uwagi i postulaty, „Nowe Prawo”, nr 7–8.
 • Marek A. (1982). Model polityki karnej na tle projektowanych zmian ustawodawczych, „Państwo i Prawo”, z. 5–6.
 • Marek A. (1983). Od kary do profilaktyki, „Gazeta Prawnicza”, nr 23.
 • Marek A. (1984). O reformie prawa karnego i polityce karnej raz jeszcze, „Gazeta Prawnicza”, nr 8.
 • Melezini M. (2003). Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce w XX wieku. Białystok: „Temida 2”.
 • Ostrihanska Z. (1969). Wielokrotni recydywiści o wczesnym i późnym początku karalności, „Archiwum Kryminologii”, t. IV.
 • Passenta D. (1987). Pisk złoczyńców, „Polityka”, nr 36.
 • Pikulski S., Szczechowicz K. (2004). Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w świetle praw i wolności obywatelskich. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Płatek M. (2006). Granice racjonalnej polityki karnej i penitencjarnej, „Państwo i Prawo”, z. 9.
 • Pływaczewski E. (1987). O grzywnie bez mitów, „Gazeta Prawnicza”, nr 4.
 • Pływaczewski E. (1988). Gdzie się ostrzy miecz Temidy, „Gazeta Prawnicza”, nr 9.
 • Pływaczewski E. (1998). Główne problemy przestępczości w Polsce [w:] E. Pływaczewski (red.), Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii (Current Problems of the Penal Law and Criminology; Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie). Białystok: „Temida 2”.
 • Pływaczewski E., Szczygieł G.B. (2005–2006). Zachowania korupcyjne osadzonych (wstępne wyniki badań), „Archiwum Kryminologii”, t. XXVIII.
 • Pływaczewski E., Szczygieł G.B. (2006). Rola pomocy postpenitencjarnej w zapobieganiu przestępczości powrotnej [w:] T. Dukiet-Nagórska (red.), Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej. Bielsko-Biała: Wydawnictwo „Sto”.
 • Podemski S. (1987). Sędziowie i kary, Polityka, nr 7.
 • Projekt kodeksu karnego – redakcja z dnia 5 marca 1990 r.
 • Ratajczak A. (1987). Uwagi o ustawie o szczególnej odpowiedzialności karnej z 10.V.1985 r., „Państwo i Prawo”, z. 8.
 • Ratajczak A. (1988). Przekonać nieprzekonanych, „Gazeta Prawnicza”, nr 5.
 • Realizacja w praktyce kodyfikacji karnych z 1969 r. (1978), „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego”, numer specjalny 9.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r., Dz.U. z dnia 15 lipca 1932 r., Nr 60, poz. 571 z późniejszymi zmianami.
 • Rzeplińska I. (1989). Polityka karna wobec recydywistów w latach 1970–1980 [w:] J. Skupiński (red.), Polityka karna w Polsce, t. I: 1970–1980. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Siemaszko A., Gruszczyńska B., Marczewski M. (2003). Atlas przestępczości w Polsce, wyd. 3. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Skorupka J. (2007). Konstytucyjny i konwencyjny standard tymczasowego aresztowania, „Państwo i Prawo”, z. 7.
 • Społeczny projekt nowelizacji kodeksu karnego z 1969 r. (1981), II redakcja, Kraków.
 • Szczygieł G.B. (2002). Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym, Białystok: „Temida 2”.
 • Szerer M. (1980). Następstwa finansowe skazania, „Państwo i Prawo”, z. 12.
 • Szymanowska A. (2003). Więzienie i co dalej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Szymanowski T. (2007). Zadania polityki karnej na tle występujących trudności, „Państwo i Prawo”, z. 7.
 • Tyszkiewicz L. (2007). Dwie próby ograniczenia impasu w polityce karnej, „Państwo i Prawo”, z. 7.
 • Ustawa o zmianie kodeksu karnego i niektórych innych ustaw z dnia 23 lutego 1990 r., Dz.U. 1990.
 • Waltoś S. (2005). Proces karny. Zarys systemu. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Warylewski J. (2007). Aktualna polityka karna wobec statystycznego obrazu przestępczości i badań opinii publicznej, „Edukacja Prawnicza”, nr 3.
 • Wielińska E. (1989). Amnestyjne piwo, „Prawo i Życie”, nr 47.
 • Wójcik D. (2007). Poglądy sędziów na temat mediacji w sprawach karnych [w:] K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości: księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle. Warszawa–Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Zagórski J. (2007). Wykonywanie tymczasowych aresztowań w Polsce, „Państwo i Prawo”, z. 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7420_AK2007-2008AV
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.