PL EN


2017 | 2 | 1 |
Article title

Styl jako praktyka i forma pamięci zbiorowej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu są relacje między stylem językowym a pamięcią zbiorową. Styl, ujmowany semiotycznie i antropologicznie, stanowi jedną z form pamięci zbiorowej, obok typu tekstu kultury, odmiany, a także gatunku tekstu. Z jednej strony styl jest wyrazem, świadectwem przeszłości. Ze stylu indywidualnego np. uznanych pisarzy odczytać można ich obraz rzeczywistości, w tym także przeszłości. Styl jest więc nośnikiem zarówno pamięci indywidualnej danego pisarza, jak też świadectwem przeszłości, w której żył i tworzył. Style typowe stanowią lustro odzwierciedlające właściwe dla danej epoki konwencje wyrażania. Styl przechowuje więc obraz przeszłości, indywidualnej i zbiorowej, jest środkiem dotarcia do niej oraz sposobem wyrażania przeszłości oraz mówienia o przeszłości i jej niewerbalnych nośnikach współcześnie. Styl funkcjonalny ukazano więc jako praktykę oraz formę pamięci zbiorowej: komunikatywnej lub kulturowej. Styl potoczny stanowi praktykę wcielania, podczas gdy pozostałe style funkcjonalne są praktykami zapisu. Pamięć komunikatywna przekazywana jest przez środki i wartości typowe dla stylu potocznego, pamięć kulturowa związana jest praktycznie ze wszystkimi stylami funkcjonalnymi, w zależności od treści pamięci.
EN
The subject of the article are relations between a language style and collective memory. The style, semiotically and anthropologically presented, is one of forms of collective memory along with a type of culture text, variety and text genre as well. On the one hand, the style is an expression, evidence of the past. From an individual style of e.g. recognized writers one can interpret their image of reality, including also the past. Thus the style is means of conveying both individual memory of a particular author and evidence of the past he used to live in and create. Typical styles are the mirror reflecting appropriate for a given period conventions of expression. So, the style stores the image of the past, individual and collective, and is means of reaching it and a way of expressing the past and talking about the past and its nonverbal means of conveying. Thus, a functional style has been presented as practice and the form of collective memory: communicative or cultural. A colloquial style is the practice of incorporating, whereas other functional styles are practices of recording. Communicative memory is conveyed by means and values typical for the colloquial style, cultural memory is practically associated with all functional styles, depending on contents of memory. 
Keywords
Year
Volume
2
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-10-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_7592_Tertium2017_2_1_Wojcicka
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.