PL EN


2006 | 3 |
Article title

O rosyjskich odpowiednikach czeskich nominalno-werbalnych grup składniowych z czasownikiem mít

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
O ROSYJSKICH ODPOWIEDNIKACH CZESKICH NOMINALNO-WERBALNYCH GRUP SKŁADNIOWYCH Z CZASOWNIKIEM MÍT Streszczenie Pod pojęciem nominalno-werbalnej grupy składniowej typu mít vliv - иметь влияние, mít problémy - испытывать проблемы autor rozumie zwroty opisujące, składające się z formalnego czasownika i rzeczownika abstrakcyjnego.W artykule omówione zostały możliwości wyrażania w języku rosyjskim różnorodnych odcieni znaczeniowych czeskich nominalno-werbalnych grup składniowych (NWGS), których podstawę stanowi formalny czasownik mít z pomocą różnorakich ekwiwalentów czasownikowych tworzących część rosyjskich NWGS.Wśród formalnych czasowników w czeskich NWGS czasownik mít (z bardzo szerokim znaczeniem) absolutnie dominuje (tworzy w przybliżeniu 30% wszystkich badanych grup składniowych). Jednak dystrybucja jego rosyjskiego odpowiednika - czasownika иметь, jest o wiele mniejsza i to również odnosi się do NWGS (częstość użycia czeskiego czasownika mít w przybliżeniu jest sześć razy większa).Jak pokazała analiza, rosyjski czasownik иметь nie zawsze dominuje nawet w stylu książkowym. Zamiast niego (lub niekiedy paralelnie) nierzadko używane są inne czasowniki (szczególnie носить, обладать, пользоваться itd.)Zaproponowana w niniejszy artykule koncepcja stanowi pierwszą próbę opisu grup składniowych. Rezultaty analizy mogą być wykorzystane w metodach, których zadaniem jest kompleksowy opis i użycie konfrontowanych konstrukcji, jak również w przekładzie ustnym i pisemnym. Zdaniem autora, analogiczną konfrontację z językiem rosyjskim można przeprowadzić, porównując go z innymi językami, np. angielskim, niemieckim, polskim czy słowackim. ON RUSSIAN EQUIVALENTS OF CZECH LEXICALISED VERBO-NOMINAL CONStRUCTIONS WITH VERB MÍT Summary Under the concept of lexicalised verbo-nominal constructions (VNC’s), e.g. mít vliv - иметь влияние, mít problémy - испытывать проблемы, the author understands set phrases consisting of a formal verb followed by an abstract noun. the paper deals with the possible ways of expression of the various semantic nuances of Czech VNC’s based on the formal verb mít by means of different verbal equivalents as part of Russian VNC’s. Among formal verbs occurring in the Czech VNC’s, the verb mít (with a very large meaning) is absolutely dominant - it accounts for approx. 30% of all the expressions. However, the only original Russian equivalent of the present verb, the verb иметь, is far less widespread in general Russian and in the Russian VNC’s as well (the Czech verb mít is about six times more frequent). Instead of (or sometimes in parallel with) the verb иметь, other semantically more specific verbs are often used (notably, носить, обладать, пользоваться etc.). the conception suggested and discussed apparently represents the first attempt of its kind. the results obtained can be directly applied to methods used especially for the effective and comprehensive presentation and acquisition of these structures as well as in translation and interpretation practice. An analogical comparison with the Russian language may be carried out in other languages, e.g. in English, German, Polish, Slovak etc.
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2006-06-01
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2006-issue-3-article-3877
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.