PL EN


2007 | 1 |
Article title

Zdarzenia, ich konceptualna kategoryzacja a manifestacja w języku rosyjskim w porównaniu z językiem niemieckim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
ZDARZENIA, ICH KONCEPTUALNA KATEGORYZACJA A MANIFESTACJAW JĘZYKU ROSYJSKIM W PORÓWNANIU Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Streszczenie Zdarzenia, czyli ewentywy, i ich podklasy są reprezentowane w językach rosyjskim i niemeckim na poziomie kategoryzacji konceptualnej jako wiązki, czyli zbiory cech semantycznych i na poziomie manifestacji wyjściowych struktur konceptualnych przy pomocy indykatorów formalno-językowych czyli markerów aspektualności (morfologicznych, skladniowych i kontekstualnych). Różna dystry-bucja nienacechowanych, to znaczy optymalnych, czyli preferentnych, a nacechowanych, to znaczy nieoptymalnych, czyli niepreferentnych eksponentów aspektualności w tych dwóch językach odzwier-ciadla typologicznie relewantne właściwości systemów gramatycznych porównywanych języków. W języku rosyjskim z jego bogatym repertuarem środków wyrażania informacji aspektualnej można zaobserwować konkurencję różnych typów markerów aspektualnych. Wypieranie nacechowanych indykatorów aspektualności przez indykatory nienacechowane świadczy o odziaływaniu tendencji do oszczędności, to znaczy do optymalnego układu systemu aspektualnego czasownika rosyjskiego. EVENTS AND THEIR CONCEPTUAL CATEGORIZATION AND MANIFESTATIONIN THE RUSSIAN LANGUAGE COMPARED TO GERMAN Summary In Russian and in German events (eventiva) and their subclasses are represented on two levels: on the level of conceptual categorization (as a set of semantic features) and on the level of the mani-festation of conceptual base structures (means of expression are here morphological, syntactic and contextual markers of aspectuality). The different distribution of the natural (i.e. of the optimal or preferential) and the non-natural (i. e. of the non-optimal or non-preferential) exponents of aspectual-ity refl ects the typologically relevant peculiarities of the grammatical systems of the two languages compared. In the Russian language with its rich repertoire of means of expressing aspect information a competition between the different types of aspectual markers can be noticed. The replacement of non-natural markers of aspectuality by natural markers proves the existence of a tendency to language economy, i. e. to the optimal organization of the aspect system of Russian verbs. 
Keywords
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2007-01-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2007-issue-1-article-3848
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.