PL EN


2007 | 1 |
Article title

Analiza strukturalno-semantyczna nagłówków zamieszczanych w rosyjskiej prasie młodzieżowej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
ANALIZA STRUKTURALNO-SEMANTYCZNA NAGŁÓWKÓW ZAMIESZCZANYCH W ROSYJSKIEJ PRASIE MŁODZIEŻOWEJ Streszczenie Artykuł poświęcony jest analizie nagłówków występujących w popularnych rosyjskich czasopis-mach dla młodzieży. Autorka zwraca uwagę na to, że nagłówki są narzędziem walki o czytelnika, oraz że na pierwszy plan wysuwa się ich funkcja pragmatyczna. Charakteryzując się duża ekspresywnością, nagłówki przypominają slogan reklamowy mający na celu przekonanie potencjalnego czytelnika do wybrania danego tekstu. W celu przyciągnięcia uwagi młodego adresata nagłówki są uatrakcyjniane za pomocą gier języ-kowych oraz użycia – w postaci kanonicznej bądź zmodyfi kowanej – znanych cytatów, popularnych tytułów, stereotypów językowych (przysłów, powiedzeń, frazeologizmów, skrzydlatych słów), slangu młodzieżowego i anglicyzmów. Obok nowych środków ekspresji, aktualizujących formę i treść na-główków, występują również typowe sposoby konstruowania nagłówków. A STRUCTURE-SEMANTIC ANALYSIS OF HEADLINES IN THE RUSSIAN YOUTH PRESS Summary The article is dedicated to headlines in Russian magazines aimed at teenagers. The author observes that headlines, with their pragmatic function, are a means of gaining readers. Being so telling and expressive, headlines resemble advertising catch-phrases, which only adds to their effectiveness. In order to attract young readers, headlines are glamorised by word plays as well as original or modifi ed quotes, titles, phraseological units, proverbs, anglicisms and slang. Apart from new means of expression, typical methods of composing headlines are used as a way of updating their form and content.
Keywords
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2007-01-02
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2007-issue-1-article-3851
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.