PL EN


2007 | 2 |
Article title

Cechy szczególne pre-zentacji fonetycznego zróżnicowania nacechowania stylistycznego jednostek językowych w słownikach współczesnego języka rosyjskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CECHY  PREZENTACJI  RÓŻNIC  FONETYCZNYCH  STYLISTYCZNEGO  ZABARWIENIA  JEDNOSTEK  JĘZYKOWYCH  W  SŁOWNIKACH  WSPÓŁCZESNEGO  JĘZYKA  ROSYJSKIEGO Streszczenie Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na różnorodność, a niekiedy także niekonsekwencje wy-stępujące w najbardziej znanych słownikach normatywnych języka rosyjskiego. Autorzy podają  przyczyny takiego stanu rzeczy, wskazują na rozbieżności niektórych form fonetycznych, przytaczają warianty akcentów wyrazowych oraz tych odmienności funkcjonujących łącznie. Egzemplifi kacja wyrazów uwzględnia ich nacechowanie stylistyczne jako zgodne z normą, dopuszczalne, bądź jako równoważne.Brak unifi kacji w tym względzie świadczy o współwystępowaniu form alternatywnych w różnych poradnikach, co można uzasadnić ciągłym rozwojem języka. THE  TRAITS  OF  THE  PRESENTATION  OF  PHONETIC  DIFFERENCES  IN THE  STYLISTIC TINGE  OF  LANGUAGE  UNITS  IN  CONTEMPORARY  RUSSIAN  LANGUAGE  DICTIONARIES Summary The article aims at paying attention to the diversity and sometimes also inconsistency appearing in the most known Russian language normative dictionaries.  The authors give the reasons for this state of affairs, indicate the divergence from some phonetic forms as well as quote word stress vari-ants and these dissimilarities functioning altogether.  The words marked stylistically as the norm, acceptable or equivalent are taken into consideration in the word exemplifi cation.The lack of unifi cation in this aspect shows coexistence of alternative forms in various handbooks and this may be justifi ed by a constant development of a language.
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2007-03-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2007-issue-2-article-3837
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.