PL EN


2007 | 4 |
Article title

A Man of the Brezhnev Times on Baker Street: On the Problem of the ‘Late Soviet Victorianism’

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
ЧЕЛОВЕК БРЕЖНЕВСКОЙ ЭПОХИ НА БЕЙКЕР-СТРИТ (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ «СОВЕТСКОГО ВИКТОРИАНСТВА»). Резюме Статья посвящена прочтению одного из самых популярных советских телефильмов, поставленного по рассказам о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. В тексте анализируется историко-культурный контекст намерения режиссера Масленникова и актеров «поиграть в англичанство». Автор статьи обнаруживает определенное сходство между викторианс-кой эпохой (временем написания рассказов и повестей о приключениях частного сыщика Шерлока Холмса) и позднесоветским временем, семидесятыми - началом восьмидесятых годов, когда создавался телефильм. Среди черт сходства - отношение к сексуальности, легитимизированное ханжество в вопросах секса, господство «мужской культуры» - при парадоксально (в таких условиях) значительной роли женщин в обществе. В статье делается вывод, что речь идет об исторических драмах «модернизации» общества - английского XIX века и советского XX, которые с разницей в сто лет переживали схожие процессы. Именно это сходство определило несомненный успех позднесоветской телеверсии викторианской приключенческой классики. CZŁOWIEK EPOKI BREŻNIEWOWSKIEJ NA BAKER STREET (UWAGI O „SOWIECKIM WIKTORIAŃSTWIE”) Streszczenie Artykuł poświęcony jest omówieniu jednego z najpopularniejszych radzieckich filmów telewizyjnych opartego na opowiadaniach o Sherlocku Holmesie i doktorze Watsonie. Analzie poddany został historyczny i kulturowy kontekst towarzyszący zamiarowi reżysera Maslennikowa i aktorów polegający na tym, by „odegrać Anglików”. Autor artykułu dostrzega określone podo-bieństwo pomiędzy epoką wiktoriańską (okresem, w którym powstał literacki pierwowzór fi lmu) i okresem późnosowieckim, przełomem lat 70. i 80., kiedy powstawał fi lm. Wśród podobieństw nale-ży wskazać stosunek do seksualności, legitymizowaną hipokryzję w sprawach seksu, dominowanie „kultury męskiej” przy paradoksalnie w takich przypadkach znaczącej roli kobiety w społeczeństwie. Artykuł prowadzi do wniosku, że mamy tu do czynienia z historycznymi dramatami „modernizacji” społeczeństwa - angielskiego w XIX wieku i sowieckiego w wieku XX, które w odstępie stu lat przeżywały podobne procesy. Właśnie to podobieństwo wpłynęło na niewątpliwy sukces późnosowieckiej telewizyjnej wersji wiktoriańskiej klasyki przygodowej.
Keywords
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2008-10-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2007-issue-4-article-3803
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.