PL EN


2009 | 1 |
Article title

O miejscu i czasie wydania ksiąg liturgicznych staroobrzędowego klasztoru w Wojnowie - system sygnatur i foliacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
O MIEJSCU I CZASIE WYDANIA KSIĄG LITURGICZNYCH STAROOBRZĘDOWEGO KLASZTORU W WOJNOWIE - SYSTEM SYGNATUR I FOLIACJI Streszczenie Po śmierci ostatnich mniszek ze staroobrzędowego klasztoru w Wojnowie pojawiła się możliwość zbadania pozostałych tam utensyliów. Na szczególną uwagę zasługują księgi, które są systematycznie fotografowane i badane przez wykładowców Uniwersytetu War-mińsko-Mazurskiego. W artykule podjęto próbę określenia miejsca i przybliżonego czasu wydania czterech ksiąg. Na podstawie fałszywego sposobu podawania miejsca wydania oraz ornamentów użytych do ozdobienia księgi autorka określiła, że książki powstały w nielegalnej drukarni Grebniewa w Dziergaczach, prawdopodobnie w latach 1900–1905. W artykule scharakteryzowano inną cechę pozwalającą identyfi kować tę drukarnię - sposób numeracji arkuszy oraz kart w księgach. THE TIME AND PLACE OF PUBLICATION OLD BELIEVERS’ VOLUMES FROM WOJNOWO. THE SYSTEM OF SIGNATURES AND FOLIOING Summary When the last nuns from the Old Believers’ monastery in Wojnowo (Eckerdorf) died, there appeared an opportunity to inspect the objects remaining there. Particular attention should be paid to volumes, which are systematically photographed and analyzed by the lecturers from the University of Warmia and Mazury. This article constitutes an attempt to defi ne the place and approximate time of publication 4 volumes. On the basis of the false way of establishing the place of publication and the ornaments used to decorate the volume, the author established that the volume was published in the illegal Grebnev’s printing house in Dziergacze (Dergachi), probably between 1900 and 1905. The article characterizes also another feature identifying this printing house, namely the way of numbering folios and leaves in volumes.
Keywords
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2009-01-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2009-issue-1-article-3705
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.