PL EN


2009 | 2 |
Article title

Kognitywno-synergetyczne idee współczesnego postmodernizmu lingwistycznego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
COGNITIVE-SYNERGETIC IDEAS OF CONTEMPORARY LINGUISTIC POSTMODERNISM Summary The current analysis focuses of the linguistic-cognitive process and its aspects. The modern philosophy of knowledge allows involving a wider spectrum of cognitive means (representation, convention and interpretation). Such methodological approach is especially valuable in the study of derivative formations in the system of language and text, particularly in the study of discourse and its nonlinear organization. KOGNITYWNO-SYNERGETYCZNE IDEE WSPÓŁCZESNEGO POSTMODERNIZMU LINGWISTYCZNEGO Streszczenie Niniejsza analiza koncentruje się na aspektach procesu kognitywno-lingwistycznego. Współczesna fi lozofi a wiedzy pozwala na zaangażowanie szerszego spektrum środków kognitywnych (reprezentacji, konwencji oraz interpretacji). Takie podejście metodologiczne jest szczególnie wartościowe przy badaniu formacji pochodnych w systemie języka i tekstu, a zwłaszcza przy analizie dyskursu i jego nielinearnej organizacji. 
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2009-03-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2009-issue-2-article-3695
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.