PL EN


2009 | 2 |
Article title

Metodologia współczesnego językoznawstwa rosyjskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
METHODOLOGY OF THE CONTEMPORARY RUSSIAN LINGUISTICS Summary In the late 20th century, the Russian linguistics has changed, especially with regard to research philosophy, methods applied and the subject of study. The anthropocentric paradigm in the language studies contributed to the emergence of various schools and, therefore, brought about a particular vagueness of terminology and alliances between linguistics and other scientifi c disciplines. However, the anthropocentric paradigm enriched linguistics with sophisticated techniques of study of various language phenomena; co-operation with other sciences brought out a new modus of speculation about language that is referred to as synergetic. The article points out that synergetics is highly applicable to the study of complex systems such as generative paradigms, semantic category etc. The author’s standpoint is that synergetics claims to become a new scientifi c paradigm that might aggregate a scientifi c, religious and esoteric understanding of language, human and universe. METODOLOGIA WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKOZNAWSTWA ROSYJSKIEGO Streszczenie U schyłku XX w. rosyjskie językoznawstwo zmieniło się, zwłaszcza w odniesieniu do fi lozofi i i przedmiotu badań, a także stosowanych metod. Antropocentryczny paradygmat w badaniach językowych przyczynił się do powstania różnych szkół i dlatego też skutkował szczególnym rozmyciem terminologii oraz sojuszem językoznawstwa z innymi dyscyplinami naukowymi. Jednak antropocentryczny paradygmat wzbogacił językoznawstwo o wyszukane techniki badawcze różnych zjawisk językowych; współdziałanie z innymi naukami przyczyniło się do powstania nowego sposobu spekulacji o języku, który określa się jako synergetyczny. W artykule wykazano, że synergetyka ma szerokie zastosowanie przy badaniu złożonych systemów, takich jak paradygmaty generatywne, kategoria semantyczna itd. Autorka zajmuje stanowisko, że synergetyka ubiega się o miano nowego paradygmatu naukowego, który może scalić naukowe, religijne i ezoteryczne rozumienie języka, człowieka i świata. 
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2009-03-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2009-issue-2-article-3696
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.