PL EN


2009 | 4 |
Article title

Ontologiczny aspekt porównawczej motywologii

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
ONTOLOGICZNY ASPEKT PORÓWNAWCZEJ MOTYWOLOGII Streszczenie Artykuł poświęcony jest omówieniu ontologicznego aspektu motywologii porównawczej (nauki badającej leksykę motywowaną z pozycji jej postrzegania przez nosicieli różnych języków), która obejmuje opis celów, zadań, przedmiotu i obiektu tej nauki. W artykule roz-patrzone zostały pojęcia językowej i metajęzykowej świadomości, językowej i metajęzykowej refl eksji i refl eksji motywacyjnej. Przytoczono także fragment analizy metajęzykowej świadomości przeprowadzonej z punktu widzenia typu metawypowiedzi demonstrujących aktualizację związków motywacyjnych. THE ONTOLOGICAL ASPECT OF COMPARATIVE MOTIVOLOGY Summary The article is devoted to the development of the ontological aspect of the  compara-tive motivology ( the science focused on motivated vocabulary from the point of view of speakers), which includes the statement of purpose, goals, subject matter, and object of the science. The article considers the notions of linguistic  and metalinguistic comprehension and motivation refl ection. The article gives examples of the metalinguistic comprehension analysis from the point of view of types of metastatements demonstrating realization of motivational relations.  
Keywords
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2009-10-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2009-issue-4-article-3673
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.