PL EN


2010 | 3 |
Article title

Groteska w powieści Jirija Drużnikowa Postrzępiony żagiel miłości

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
GROTESKA W POWIEŚCI JURIJA DRUŻNIKOWA POSTRZĘPIONY ŻAGIEL MIŁOŚCI Streszczenie Artykuł zawiera analizę twórczości pisarza, który w niewielkim utworze przedstawił szeroką panoramę życia Rosjan i Amerykanów. Autorka artykułu omawia specyfikę twórczości pisarza znanego w kręgach rosyjskiej emigracji literackiej jako mistrz groteski, iro-nii, burleski. Analiza utworu pokazuje związek powieści z faktami biografi i Jurija Drużnikowa oraz odwołuje się do związków najnowszej literatury z klasyczną rosyjską groteską i burleską. Przedmiotem zainteresowania autorki jest także funkcja rosyjskiej literatury emigracyjnej jako ogniwa łączącego rodzimą kulturę pisarza i kulturę kraju, w którym tworzy swoje dzieła - szczególna rola przypada tu wykorzystaniu chwytu groteski do porównawczego opisu życia w Związku Radzieckim i współczesnej Ameryce. ГРОТЕСК В РОМАНЕ ЮРИЯ ДРУЖНИКОВА СУПЕРЖЕНЩИНА Резюме Статья содержит анализ мастерства писателя, сумевшего в небольшом по объему произведении дать широкую картину жизни как российского, так и американского обывателя. Автор подробно раскрывает основные особенности художественной манеры писателя, известного как непревзойденный в современной эмигрантской литературе мастер гротеска, иронии, бурлеска. В статье приводятся также некоторые факты из жизни и творчества самого писателя, и проводится полемика по таким художественным приемам, как гротеск и бурлеск в современной и классической русской литературе.Роль русскоязычной эмигрантской литературы как моста, связывающего две культуры: родной культуры писателя и культуры страны, приютившей его, также попала в поле зрения автора статьи. Она показывает, как писатель, мастер сатиры, использует прием гротеска в сравнительном описании жизни в Советском Союзе и в современной ему Америке. 
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2010-06-01
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2010-issue-3-article-3636
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.