PL EN


2011 | 2 |
Article title

Proza produkcyjna „szestidiesiatników” wczoraj i dziś

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
PROZA PRODUKCYJNA „SZESTIDIESIATNIKÓW” WCZORAJ I DZIŚ Streszczenie W artykule przedmiotem opisu są wczesne utwory Gieorgija Władimowa (Большая руда, Три минуты молчания) Wasilija Aksionowa (На полупути к луне, Затоваренная бочкотара, Наша золотая Железка) należące do gatunku powieści produkcyjnej w kontek-ście zastanych norm gatunkowych. Autorka podkreśla względną ideologiczną i artystyczną oryginalność tych utworów zmierzającą do zdekonstruowania istniejących standardów i kształtującą nowe gusty odbiorców. Władimow i Wojnowicz dążą do odtworzenia pierwotne-go znaczenia reguł prawdopodobieństwa i typowości zdeformowanych w koncepcji realizmu socjalistycznego. Aksionow natomiast już w latach 60. bada możliwości zastosowania do tej tematyki chwytów groteski i parodii. Wczesne utwory omawianych pisarzy są świadectwem przemian okresu odwilży oraz przykładem ich poszukiwań prawdy w literaturze. PROSE OF PRODUCTION BY “SHESTIDESATNIKI” YESTERDAY AND TODAY Summary This paper describes the early works of Georgy Vladimov (Bolshaja ruda, Tri minuty mołchaniya), Vladimir Voinovich (Khochu byt’ chestnym) and Vasily Aksionov (Na polputi k lune, zatovarennaya bočkotara…, Naša zolotaya zhelezka) belonging to “Prose of Pro-duction” in the context of already existing literary phenomena. The article underlines their, although not too bold yet, ideological and artistic originality aimed at destroying existing standards and developing new aesthetic tastes of readers. Vladimov and Voinovich tried to restore the original meaning of probability and typicality, not contaminated by socrealism. In the 1960s has already exploited the possibilities of parody and grotesque in his books. The early works of these writers continued to witness a “thaw” period and were evidence of a struggle for true literature.
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2011-03-01
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2011-issue-2-article-3588
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.