PL EN


2011 | 2 |
Article title

Siniawski-Terc. Los i dzieło, czyli rodowód inteligenta

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
SINIAWSKI-TERC. LOS I DZIEŁO, CZYLI RODOWÓD INTELIGENTA Streszczenie W artykule poruszona została kwestia przynależności rosyjskiego pisarza, literaturoznawcy, krytyka literackiego, eseisty i myśliciela Andrieja Siniawskiego - Abrama Terca do pokolenia tzw. szestidiesiatników. Jednocześnie zwrócono uwagę na pewne aspekty inteligenckiego rodowodu pisarza, jakie można by uznać za pewną wspólną drogę pokolenia twórców tych lat (przełom lat 50. i 60.). Podkreślone zostały także zasługi i rola Siniawskiego w procesie historycznoliterackim Rosji Sowieckiej za sprawą jego prac krytycznych, a zwłaszcza traktatu Co to jest realizm socjalistyczny?, dekonstruującego socrealizm. Wyróżniającym kryterium poglądów pisarza jest jego szeroko pojmowana kategoria dysydentyzmu - jako aktu sprzeciwu i twórczej nieskrępowanej energii, prowadzącej do sztuki czystej i wolnej. SINYAVSKY-TERTZ. FORTUNE AND WORK, i.e. THE INTELLECTUAL`S GENEALOGY Summary The present article addresses the question if the Andrei Sinavsky - Abram Tertz, a Russian writer, literary critic, essayist, and thinker belonged to the group of so-called “shestidiesiatniki” (sixties’ generation). At the same time it is emphasized that some aspects of writer’s intellectual genealogy could be considered within a pattern, common for all authors of that period (the breakthrough of the fifties and sixties). Special attention is paid to the role Siynavsky played in describing the literary process of Russian and Soviet literature, particularly to his work, What’s the Socialist Realism?, in which he deconstructed socialist realism. One of the most distinctive categories that describe Sinyavsky is the category of dissident attitude,  understood as an act of objection and creative, untamed energy, essential in the process of creation of pure and free art.
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2011-03-01
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2011-issue-2-article-3590
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.