PL EN


2011 | 2 |
Article title

W poszukiwaniu wspólnych wartości: potrójny portret szestidiesiatników (Rimma Kazakowa, Albert Lichanow, Walerij Pietroczenkow)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W POSZUKIWANIU  WSPÓLNYCH WARTOŚCI : POTRÓJNY PORTRET SZESTIDIESIATNIKÓW (RIMMA KAZAKOWA, ALBERT LICHANOW, WALERY PIETROCZENKOW) Streszczenie Tematem artykułu jest twórczość trzech literatów, którzy debiutowali w latach 60. minionego stulecia: jeden z nich to prozaik, autor utworów dla dzieci i młodzieży (Albert Lichanow), dwaj pozostali to poeci. Autorka omawia zarówno ich twórczość, jak losy – Rimma Kazakowa niedawno  zmarła , Pietroczenkow emigrował trzydzieści temu i mieszka w Waszyngtonie, zaś Lichanow organizuje na szeroką skalę pomoc dzieciom. Rimma Kazakowa kontynuowała tradycje poezji Srebrnego Wieku. Swą poetyką nawiązywała do impresjonizmu. Uprawiała lirykę filozoficzną i miłosną, ocenianą jako feministyczna. Jej utwory określają charakterystyczne dla końca lat 50. poszukiwania etyczne oraz negacja patosu i propagandy. Alberta Lichanowa nazywa autorka artykułu człowiekiem, który zawsze płynął pod prąd. Jako dziennikarz pisał od lat 60. o problemach dzieci i wychowania, obecnie zaś popularyzuje w Rosji czytelnictwo, pisze naukowe prace z zakresu pedagogiki, zakłada czasopisma dla dzieci, poświęca najmłodszym swe powieści i opowiadania (np. Nikt, Połamana lalka). Lichanow jest zwolennikiem wartości etycznych w znacznym stopniu kształtowanych dziś  przez cerkiew prawosławną. Poeta Walery Pietroczenkow swą twórczość poświęca Rosji i jej kulturze, a przede wszystkim Petersburgowi - swemu rodzinnemu miastu. Jego poezja nawiązuje do tradycyjnych obrazów kultury i historii rosyjskiej i światowej, jej bohaterowie to ludzie silni,  sprzeciwiający się złu – „święci starcy” cerkwi prawosławnej i wielcy twórcy literatury.  Trójkę prezentowanych twórców (mniej znanych  szestidiesiatników) łączy humanistyczny i etyczny wymiar ich pisarstwa, wartości chrześcijańskie, ku którym zmierzali przez lata. Lola Zwonariowa IN SEARCH OF COMMON VALUES:  THE TRIPLE PORTRAIT OF SHESTIDIESATNIKI (RIMMA KAZAKOVA, ALBERT LIKHANOV, VALERY PIETROCHENKOV) Summary The subject of this paper is the oeuvre of three writers, who debuted in the sixties of the previous century. One of them is a prose writer, the author of books for children and teenagers (Albert Likhanov), remaining two are poets. The author of this paper discusses their oeuvre as well as their lives. Rimma Kazakova died not so long time ago, Pietrochenkov has emigrated thirty years ago and now he lives in Washington, while Likhanov organizes help for children on a large scale.  Rimma Kazakova continued the tradition of the Silver Age. Her poetics referred to the impressionism. She cultivated the poetry of philosophy and love, judged by many as feminist.  Her works define, peculiar to the end of fifties, ethical quests as well as negation of pathos and propaganda.  The author calls Albert Likhanov a man who always swam against the tide. Since the sixties, as a journalist he wrote about children and education`s problems. Currently he popularizes reading in Russia, writes scholarly works in the field of pedagogy, sets up journals for children, and devotes to the youngest his novels and short stories (e.g. Nobody, Broken Doll).  Likhanov is the supporter of ethical values to a large extent shaped by the Eastern Orthodox Church.  The poet Valery Pietrochenkov devotes his works to Russia and its culture, first of all to the Petersburg – his home town. His poetry refers to traditional pictures of Russian and world-wide culture and history. His heroes are strong people who stand against the evil – „saint old men” of the Orthodox Church, and great literary authors.  The three of presented authors (less known “shestidiesatniki”) connect humanistic and ethical dimension of their writing and Christian values to which they headed for many years. 
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2011-03-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2011-issue-2-article-3592
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.