PL EN


2011 | 3 |
Article title

Interpunkcja poetycka a problemy tłumaczenia na język polski wczesnej liryki Anny Achmatowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
INTERPUNKCJA POETYCKA A PROBLEMY TŁUMACZENIA NA JĘZYK POLSKI WCZESNEJ LIRYKI ANNY ACHMATOWEJ Streszczenie Przedmiotem badania są następujące znaki interpunkcyjne: cudzysłów, wykrzyknik, pytaj­nik, przecinek, kropka, wielokropek oraz „interpunkcja autorska” w polskich tłumaczeniach wczesnej liryki Anny Achmatowej. Architektonika (rozmieszczenie) znaków interpunkcyj­nych w utworze poetyckim jest wyrazem indywidualnej percepcji autora.Różnice między znakami interpunkcyjnymi w tekście oryginału i przekładu tylko do pewnego stopnia można tłumaczyć rozbieżnością ogólnych zasad interpunkcji w języku rosyjskim i polskim. Cechy interpunkcji poetyckiej przekładów w bezpośredni sposób od­zwierciedlają także poziom i jakość odbioru, rozumienia i interpretacji tekstu Achmatowej przez polskich tłumaczy. Nierzadko nieuważne czy niedbałe potraktowanie interpunkcji poetyckiej, jaka charakteryzuje wczesną lirykę Achmatowej, prowadzi w przekładzie do zniekształceń nie tylko architektoniki oryginału, ale i jego formy wewnętrznej. Aby przekład był jak najbardziej adekwatny wobec oryginału, należy z największą uwagą odnosić się do indywidualnych autorskich cech interpunkcji poetyckiej, dążyć do wiernego zachowania nie tylko sensu oryginału, ale i właściwości jego oprawy architektonicznej. POETICAL PUNCTUATION AND PROBLEMS WITH THE TRANSLATION THE EARLY LYRICAL WORKS OF ANNA ACHMATOVA INTO POLISH Summary The punctuation’s marks such as quotation marks, exclamation mark, question-mark, comma, point, omission points and “the author’s punctuation” are the object of this research in Polish translations of early lyrical works of Anna Achmatova. The placing (architectonic) of punctuation marks in lyrical work is the expression of individual author’s perception. The differences between punctuation marks in original text and in its translation only to some degree can be explained by the divergence of punctuation rules in Russian and Polish languages. Characteristics of poetical punctuation of the translation in some way reflect also the level and quality of translation works, understanding and interpretation of Achmatova’s lyrical works by Polish translators. Sometimes neglectful interpretation of the „author’s punctuation”, that characterizes the early lyrical works of Anna Achmatova, can lead in translation to deformation not only the architectonics of original text but also to its inner content. In order to make translation as close as possible to the original text, a translator should be concerned of author’s individual characteristics of poetical punctuation, and struggle to preserve architectonic framing of translated work. 
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2011-06-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2011-issue-3-article-3572
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.