PL EN


2012 | 3 |
Article title

Grzmiące głosy tłumaczy. Nasz marsz Władimira Majakowskiego w przekładach polskich i angielskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, Poland tamara_brzostowska@wp.pl   GRZMIĄCE GŁOSY TŁUMACZY. NASZ MARSZ WŁADIMIRA MAJAKOWSKIEGO W PRZEKŁADACH POLSKICH I ANGIELSKICH Streszczenie Przedmiotem artykułu jest analiza porównawcza polskich i angielskich przekładów wier-sza Наш марш Władimira Majakowskiego w kontekście translatologicznych ustaleń tzw. szkoły manipulacyjnej. Konfrontacja poszczególnych przekładów rewolucyjnego utworu rosyjskiego kubofuturysty unaocznia nieuchronne zderzenia politycznych i poetyckich ide-ologii reprezentowanych przez tłumaczy oraz różne historyczne strategie „konstruowania” wizerunku Majakowskiego w kulturze docelowej. ГРЕМЯЩИЕ ГОЛОСА ПЕРЕВОДЧИКОВ. НАШ МАРШ ВлаДиМиРа МАЯКОВСКОГО В ПЕРЕВОДАХ НА ПОЛЬСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ Резюме Предметом настоящей статьи является сравнительный анализ польских и английских переводов стихотворения Наш марш Владимира Маяковского в методологических рамках т.н. школы манипуляции в западноевропейском переводоведении. конфрон-тация нескольких переводов революционного сочинения русского кубофутуриста показывает неизбежные столкновения политических и поэтических идеологий пере-водчиков, а также разные исторические приемы конструирования образа Маяковского в принимающей культуре.
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2012-10-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2012-issue-3-article-3529
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.