PL EN


2014 | 1 |
Article title

СИСТЕМНОСТЬ МИРОМОДЕЛИРОВАНИЯ В КРИТИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ ВАСИЛИЯ РОЗАНОВА

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
SYSTEMOWOŚĆ MODELOWANIA ŚWIATA W REFLEKSJI KRYTYCZNEJ WASILIJA ROZANOWA StreszczeniePrzedmiotem analizy jest w artykule model świata zawarty w krytycznoliterackich pracach Wasilija Rozanowa. Autorka wskazuje poszczególne etapy kształtowania się tego modelu, które związane są z problemami „rozumienia” i „pisma”. Akcentuje intersubiektywność koncepcji krytyka i problemy recepcji jego myśli THE SYSTEM OF WORLD-MODELING IN THE CRITICAL REFLECTION OF VASILY ROZANOV SummaryIn the article the literary criticism model of V.V. Rozanov is examined. The forming stages models are distinguished related to the problems of  “understanding” and “letter”. An accent is put on the intersubjectivity of literary criticism and problems of reception.
Keywords
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014-01-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2014-issue-1-article-3418
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.