PL EN


2015 | 3 |
Article title

СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ВТОРИЧНОЙ ИМПЕРФЕКТИВАЦИИ РУССКОГО ГЛАГОЛА (НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Semantyka i pragmatyka wtórnej imperfektywizacji czasownika rosyjskiego (w oparciu o badanie ankietowe) Zjawisko tzw. wtórnej imperfektywizacji czasownika należy do aktualnych zagadnień aspektologii słowiańskiej. Charakterystyka semantyczna wtórnego imperfektywu wpły-wa na jego dystrybucję, która częściowo pokrywa się z dystrybucją czasownika niedoko-nanego prostego, częściowo z dystrybucją czasownika dokonanegoNiniejsze zagadnienie zostało zanalizowane w oparciu o wyniki ankiety przeprowa-dzonej na grupie respondentów (uczestników XLII  Międzynarodowej Konferencji Filologicznej, która miała miejsce na Wydziale Filologicznym Państwowego Uniwer-sytetu w Sankt-Petersburgu w dniach 11–16 marca 2013 r.). Badanie to pozwoliło okre-ślić wpływ właściwości semantycznych wtórnego imperfektywu na jego dystrybucję z uwzględnieniem komunikacyjnych preferencji użytkowników języka. Semantics and pragmatics of secondary imperfectivization of the Russian verb (based on survey results) The phenomenon of so-called secondary imperfectivization of the Russian verb has become the subject of recent interest of aspectology. The semantic characteristics of the secondary imperfective determine its specific distribution, which coincides with the distribution of the primary imperfective verb and partly with the distribution of the perfective verb.Secondary imperfectivization of Russian verb has been analyzed on the results of a survey on a group of respondents (participants of the XLII International Philological Conference on the Philological Faculty of Saint-Petersburg State University - 11–16th March 2013). The results show the impact of aspectual semantic properties of second-ary imperfective on its distribution considering the communication preferences of na-tive-speakers.
Keywords
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2016-04-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2015-issue-3-article-4635
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.