PL EN


2015 | 4 |
Article title

Когнитивно-прагматические и кросс-куль-турные механизмы создания комического эффекта в жанре политической пародии

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kognitywno-pragmatyczne i międzykulturowe mechanizmy tworzenia efektu komicznego w parodii politycznejs Artykuł prezentuje zagadnienia kognitywno-pragmatycznych i międzykulturowych mechanizmów wywoływania efektu humorystycznego w parodii politycznej jako popularnym gatunku dyskursu komicznego. autorka dokonuje syntezy różnorodnych poglądów w kwestii źródeł efektu komicznego, a następnie analizгоу synkretyzm werbalnych, wizualnych i muzycznych technik karnawalizacji pierwotnej ramy sytuacji politycznej w celu wykreowania komizmu tekstowego. Cognitive-pragmatic and cross-cultural mechanisms of creation of a comic effect in the genre of political parody This article is devoted to studying of cognitive-pragmatic and cross-cultural mecha-nisms to create a comic effect in the popular genre of comic discourse - political parody. the author examines different approaches to the study of the category of the comic and analyzes the syncretism of verbal, visual and musical techniques of carnivalization of the original frame of the political situation in order to create the comic of the text.
Keywords
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016-05-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2015-issue-4-article-4656
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.