PL EN


2017 | 2 |
Article title

ROSYJSKIE CZASOWNIKI MENTALNE JAKO KLASA SEMANTYCZNA

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Streszczenie Przedmiotem artykułu jest subkategoryzacja rosyjskich czasowników mentalnych (czasowników wiedzy, poznania i myślenia) ze względu na zakodowanej w ich formie i strukturze informację o funkcjach psychicznych (intelektualnych) oraz o temporalności wewnętrznej, tzn. przy uwzględnieniu cech ciągłości i ograniczoności. Autor odwołuje się do bogatej literatury przedmiotu, przede wszystkim publikacji rosyjskich badaczy, takich jak L. M. Wasiliew, G. A. Zołotowa, N. J. Szwiedowa i in., a także przedstawia analizę zebranego materiału empirycznego (547 jednostek współczesnego języka rosyjskiego). Wnioski dotyczą podziału czasowników na klasy semantyczne, a także stopnia reprezentacyjności poszczególnych klas.   RUSSIAN MENTAL VERBS AS SEMANTIC CLASS The subject of this article is subcategorization of Russian mental verbs (verbs of knowledge, understanding and thinking) due to their coded in their form and structure information about the mental (intellectual) functions and about the internal temporality, i.e. taking into account the such characteristics as continuity and limitations. The author refers to the extensive literature on this subject, above all, the publications of Russian researchers, such as L. M. Vasiliev, G. A. Zolotova, N. J. Shvedova et al., and also presents an analysis of the collected empirical material (547 units of modern Russian language). The conclusions concern the division of verbs into semantic classes, as well as the degree of representation of each class.
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017-06-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2017-issue-2-article-4162
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.