PL EN


2018 | 4 |
Article title

Absurd jako mechanizm sensotwórczy: kreowanie aberracyjnego wizerunku medialnego w ramach strategii dyskredytacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
ABSURD JAKO MECHANIZM SENSOTWÓRCZY:KREOWANIE ABERRACYJNEGO WIZERUNKU MEDIALNEGO W RAMACH STRATEGII DYSKREDYTACJIS t r e s z c z e n i eW artykule rozpatrywane jest zagadnienie medialnego kreowania sensów w kategoriach absurdu językowego. Autorka wzmiankuje zarówno o spontanicznych efektach aberracji spowodowanych wysokim napięciem emocjonalnym lub niską kompetencją lingwistyczną mówiącego, jak i o wypowiedziach kontrfaktycznych. Szczegółowo omawia również werbalne mechanizmy kreowania aberracyjnego wizerunku oponenta ideologicznego, takie jak: strategia nominacyjna (wskazanie na aberrację umysłową podmiotu politycznego), metafora zaburzeń psychicznych, użycie leksemów o znaczeniu kreacji rzeczywistości, użycie czasowników sensorycznych, aberracja językowa postaci narratora i „montaż atrakcji” (Eisenstein). ABSURD AS A MECHANISM OF SENSE FORMATION: CREATION OF THE ABERRATIONAL MEDIA IMAGE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE DISCREDITATION STRATEGYS u m m a r yThe article deals with media creation of meanings through the use of linguistic absurd. The author mentions the spontaneous effects of aberration caused by high emotional tension or low linguistic competence, as well as counterfactual statements. The verbal mechanisms of creating an aberrational image of an ideological opponent are discussed in detail, such as: nomination strategy (indication of mental aberration of a political subject), metaphor of mental disorders, use of lexemes concerning creation of reality, use of sensory verbs, language aberration of the narrator and “assembly of attractions” (Eisenstein).
Keywords
Year
Issue
4
Physical description
Dates
published
2018-10-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2018-issue-4-article-7340
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.