PL EN


2019 | 2 |
Article title

Изобразительная модель анимизации и персонификации натурфактов в идиостиле Бориса Гребенщикова

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Animizacyjny i personifikacyjny model obrazowania natury w idiostylu Borysa Griebienszczikowa Artykuł jest poświęcony analizie jednego z modeli obrazowania realiów charakterystycznego dla idiostylu poetyckiego rosyjskiego rok-muzyka Borysa Griebienszczikowa, mianowicie modelu animizacji i personifikacji zjawisk i przedmiotów przyrody. Autor wyróżnia szereg modeli eksplikacji i przedstawia ich rolę w artystycznej prezentacji naturalistycznych konceptów, najbardziej relewantnych dla estetycznego obrazu świata poety. Słowa kluczowe: Borys Griebienszczikow, poezja, personifikacja, animizacja, przyroda, idiostyl. A pictorial model of animization and personification of nature in Boris Grebenshchikov's idiostyle The paper focuses on the analysis of one of pictorial models that are characteristic of Boris Grebenshchikov's idiostyle – the model of animization and personification of natural phenomena and natural objects. The author distinguishes particular explicational schemes and presents their role in artistic presentation of the concepts of nature, which are key to poet's aesthetic picture of world.Key words: Boris Grebenshchikov, poetry, personification, animization, nature, idiostyle.
Keywords
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2019-04-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-0137-298X-year-2019-issue-2-article-6370
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.