Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1997 | 1(9) | 64-69

Article title

Finansowanie uniwersytetów: wyzwanie dla decydentów

Authors

Content

Title variants

EN
Funding Universities: Challenges for Decision Makers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Stosunki między uniwersytetami a instytucjami, które dokonują podziału środków publicznych na szkolnictwo wyższe, ulegają w krajach europejskich gwałtownym zmianom. Rola państwa, niegdyś dostawcy środków dla szkół wyższych, stopniowo upodabnia się do tej, jaką odgrywa rynek. Presja wywierana na wydatki publiczne, połączona z dążeniem samych uniwersytetów do coraz większej autonomii oraz możliwości opanowania wahań poziomu dochodów w celu realizacji nowych zadań, zmieniła tradycyjną strukturę zależności szkół wyższych od środków publicznych. Po krótkim przeglądzie sytuacji międzynarodowej w tym zakresie, autor rozpatruje przede wszystkim przykłady Szwecji i Wielkiej Brytanii, konkludując, że nie tylko pozyskiwanie środków pozabudżetowych, lecz także sposób ich wykorzystania tworzy nowe wyzwania dla zarządzających uniwersytetami.
EN
Relations between universities and the institutions that allocate public funds to higher education are undergoing rapid changes in the European countries. The role of the state, once the provider of funds for higher schools, is gradually becoming like the one played by the market. The pressure exerted on public expenditures combined with the striving of universities themselves for ever greater autonomy as well as the possibility of controlling fluctuations in the level of revenues in order to accomplish new tasks has altered the tradition dependence of schools on public funds. After a brief overview of the international situation in this area, the author takes a closer look at Sweden and United Kingdom and concludes that not only obtaining non-budgetary funds but also the way in which they are used are creating new challenges for university administrators.

Keywords

Year

Issue

Pages

64-69

Physical description

Dates

published
2016-01-21

Contributors

  • Uniwersytet Strathclyde

References

  • Clark B.R. 1983 The Higher Education System, University of California Press.
  • Harach L. i in. 1994 Higher Education in the Slovak Republic, OECD Report, Paris.
  • Hernier L. 1994 Overall Budget and German Institutions of Higher Education, referat przedstawiony na XII Konferencji Generalnej Członków IMHE-OECD, Paryż.
  • Shattock M.L. 1994 L'universite du futur, „Revue International de Gestion des Etablissements d’Enseignement Superieur” , vol. 7, nr 2, s. 173-180.
  • Sjoberg A. 1993 Declaration au ministbre suedois de TEducation - 10 septembre 1993.
  • Unkel P. 1994 Discours d'ouverture de ia Douzieme Conference generale des etablissements membres de TIMHE, referat przedstawiony na XII Konferencji Generalnej członków IMHE-OECD, Paryż.
  • Williams G. 1994 Reforms and Potential Reforms in Higher Education Finance, IMHE - OECD, Paris.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1231-0298-year-1997-issue-1_9_-article-4386
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.