Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1998 | 1(11) | 75-86

Article title

AKA - UKA: pokojowe współistnienie czy wybór między samoregulacją a centralnym sterowaniem?

Authors

Content

Title variants

EN
Academic Agency for Accreditation (AKA) - Agency for University Accreditation (UKA): Peaceful Coexistence or a Choice between Self-regulation and Central Control?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zostały przedstawione ważniejsze projekty systemów zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, powstałe w Polsce w latach 1993-1998. Teza, iż w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej agencje akredytacyjne stanowią substytut centralnej kontroli państwa nad szkolnictwem wyższym omawiana jest na wybranych przykładach istniejących w tych krajach rozwiązań problemu monitorowania jakości. Na podstawie badań, obserwacji oraz wyników dyskusji toczącej się od wielu lat w środowisku akademickim autorka wskazuje na możliwe scenariusze rozwoju i zmian obecnie wdrażanych koncepcji. Przedstawia również własną propozycję optymalnego rozwiązania problemu. Określenie optymalne rozwiązanie oznacza tu w istocie rozwiązanie, które może w mniejszym stopniu wynikać z realnej analizy potrzeb, ale za to ma szanse akceptacji przez środowisko akademickie.
EN
The article describes the more important quality assurance projects in higher education that originated in Poland in 1993-1998. The thesis that in most of the countries of Central and Eastern Europe accreditation agencies are a substitute for central control of the state over higher education is discussed on selected examples of Solutions to the quality monitoring problem existing in those countries. On the basis of studies, observations and results of the discussion that has been going on for many years in the academic community, the author sketches possible scenarios of development and changes in the conceptions being implemented today. The expression optima, I solution  here means a solution that perhaps to a lesser degree results from an analysis of real needs, but is the one that has a chance of being accepted by the academic community.

Keywords

Year

Issue

Pages

75-86

Physical description

Dates

published
2016-01-23

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Dill D.D., Massy W.F., Williams P.R., Cook Ch.M. 1996 Accreditation and Academic Quality Assurance. Can We Get There from Here?, „Change”, September-October.
 • Grigorescu D. 1997 Quality Assurance System and Procedures in Romanian Higher Education. Referat przygotowany na konferencję: Quality Assurance in Higher Education Institutions: Procedures and Tools for Departments and Faculties, Konstancin, 11-13 września (materiały konfrencyjne).
 • Kawecki J. 1995 System oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych opracowany i weryfikowany przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego, w: Wnuk-Lipińska E., Wójcicka M. (red.): Jakość w szkolnictwie wyższym. Przykład Polski, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Lesakova D. 1997 Accreditation and Evaluation in Slovak Republic. Referat przygotowany na konferencję: Quality Assurance in Higher Education institutions: Procedures and Tools for Departments and Faculties, Konstancin, 11-13 września (materiały konfrencyjne).
 • Łoboda M. 1995 System akredytacji szkoleń menedżerskich Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 5.
 • Quality... 1997 Quality Assurance System in Bułgaria. Materiał przygotowany na konferencję: Quality Assurance in Higher Education Institutions: Procedures and Tools for Departments and Faculties, Konstancin, 11-13 września (materiały konfrencyjne).
 • Rocznik... 1997 Rocznik statystyczny 1997, GUS, Warszawa.
 • Vroeijenstijn A. I. 1995 Experiences with External Quality Assessment in Dutch Universities, w: Wnuk-Lipińska E.,
 • Wójcicka M. (eds.): Quality Review in Higher Education. TEMPUS CME+ grant, University of Warsaw, Warsaw.
 • Wnuk-Lipińska E. 1995 Ocena jakości szkolnictwa wyższego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 5.
 • Wnuk-Lipińska E., Wójcicka M. 1995 Projekt recenzowania jakości kształcenia w polskich uczelniach, w: Wnuk-Lipińska E., Wójcicka M. (red.): Jakość w szkolnictwie wyższym. Przykład Polski, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Wnuk-Lipińska E., Wójcicka M. (eds.) 1995 Quality Review in Higher Education. TEMPUS CME+ grant, University of Warsaw, Warsaw.
 • Wolff R.A. 1993 The Accreditation of Higher Education Institutions in the United States, „Higher Education in Europe”, vol. XVIII, nr 3.
 • Woźnicki J. (red.) 1998 Model publicznej szkoły wyższej i jej otoczenia. Zasadnicze kierunki nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Warszawa.
 • Zewnętrzna... 1997 Zewnętrzna ocena jakości - cel, potrzeba, metoda. Dyskusja panelowa przeprowadzona na konferencji „Szkoły wyższe - problemy minionej i przyszłej kadencji rektorskiej”, w: Wójcicka M. (red.): Zapewnianie jakości kształcenia. Wprowadzenie do samooceny, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1231-0298-year-1998-issue-1_11_-article-4406
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.