Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 1(27) | 43-56

Article title

Zagadnienie losów absolwentów studiów I i II stopnia we Włoszech w działalności i badaniach Międzyuczelnianego Konsorcjum AlmaLaurea

Authors

Content

Title variants

EN
Careers of students completing undergraduate and graduate studies in Italy, as reflected in activities and studies undertaken by the AlmaLaurea Interuniversity Consortium

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor przedstawia losy absolwentów studiów I i II stopnia we Włoszech na podstawie wyników badań zainicjowanych i prowadzonych przez Międzyuczelniane Konsorcjum AlmaLaurea. Konsorcjum to, utworzone w 1994 r. przy Obserwatorium Badań Statystycznych Uniwersytetu w Bolonii, postawiło sobie za cel ułatwianie młodym ludziom wchodzenie na rynek pracy. Aby zrealizować to zadanie, stworzyło płaszczyznę porozumienia między pracodawcami i absolwentami szkół wyższych oraz ogólnouczelnianą bazę informacyjną, zawierającą m.in. ponad 700 tys. zawodowych życiorysów absolwentów wszystkich włoskich uczelni (w maju 2006 r. było ich 46), które zgłosiły akces do Konsorcjum AlmaLaurea. Projekt Konsorcjum polega m.in. na ułatwianiu wzajemnego kontaktu i udostępnianiu informacji między uczelniami, absolwentami i przedsiębiorstwami w kwestii ustalenia oczekiwań zawodowych potencjalnych pracodawców oraz dostosowaniu profili zawodowych potencjalnych pracobiorców. „Pilotowanie” losów młodzieży rozpoczyna się już w końcowym etapie kształcenia na poziomie średnim, a kończy 5 lat po uzyskaniu dyplomu szkoły wyższej. Sukces projektu na rynku włoskim, wyrażający się w rosnącej liczbie młodzieży znajdującej zatrudnienie po studiach, zachęcił Konsorcjum do rozszerzenia swojej działalności poza granice Włoch. Wpisując się w wytyczne Komisji Europejskiej, sygnalizującej problem niedostatecznej informacji na temat sytuacji społecznej i zawodowej młodzieży, funkcjonuje dziś jako EuroAlmaLaurea.
EN
The author discusses the careers of young people with undergraduate and graduate degrees in Italy based on results of studies initiated and conducted by the AlmaLaurea Interuniversity Consortium. Founded in 1994 at the Statistical Observatory run by the University of Bologna, the Consortium aims to help young people to enter the labour market. To this end, it established a communication platform for employers and university graduates as well as a university-based database with over 700,000 CVs of graduates from all Italian universities (46 in May 2006) which have joined the AlmaLaurea Consortium. One of the Consortium’s goals is to facilitate mutual contacts and share information between universities, graduates and enterprises on topics such as employers’ expectations and ways to match those in educational/vocational profiles of prospective employees. The monitoring of young peoples’ careers begins at the final stages of secondary education and ends 5 years after university graduation. The success of this project on the Italian market, reflected in the growing numbers of young people finding employment after graduation, encouraged the Consortium to promote the idea beyond Italian borders. Moving in line with European Commission’s guidelines which signalled insufficient information about the social and occupational situation of young Europeans, the Consortium is now operating as EuroAlmaLaurea.

Keywords

Year

Issue

Pages

43-56

Physical description

Dates

published
2016-02-11

Contributors

  • Uniwersytet Boloński

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1231-0298-year-2006-issue-1_27_-article-4768
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.