Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 1(33) | 25-33

Article title

Od uniwersytetu tradycyjnego do uniwersytetu przyszłości

Authors

Content

Title variants

EN
From the traditional university to the university of the future

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tradycyjny model uniwersytetu, oparty na autorytecie naukowca i kształceniu ogólnym, powoli traci na znaczeniu. Wpływ na to mają postępujące w szybkim tempie procesy globalizacji oraz komercjalizacji nauki i badań. W gospodarce opartej na technologii i innowacji pierwszoplanową rolę odgrywa wiedza praktyczna, techniczna oraz organizacyjna. Staje się ona podstawą rozwoju innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Celem artykułu jest przedstawienie procesu przechodzenia od uniwersytetu tradycyjnego do uczelni przyszłości.
EN
The traditional university model, based on scholarly authority and generał education, has been losing its significance in the society. This trend has emerged as a result of rapid globalisation processes as well as commercialisation of science and research. In the technology - and innovation-based economy a vital role is played by practical, technical and organisational knowledge. This knowledge enables the development of innovativeness and competitiveness in the economy. The paper aims to present the process of transition from the traditional university to the university of the future.

Year

Issue

Pages

25-33

Physical description

Dates

published
2009-01-01

Contributors

author

References

 • Antonowicz D. 2005 Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Corporate University... Corporate University History (http://www.cuenterprise.com/777about/cuhistory.php).
 • Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka J. 2007 Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Etzkowitz H , Leydesdorff L. 2000 The Dynamics of lnnovation: From National Systems and Mode 2 to a Triple Helix of University-
 • lndustry-GovernmentRelations, „Research Policy”, t. 29
 • Evans Ch. 2005 Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Geels W. F. 2005 Technological Transitions and Systems lnnovations, MPG Books Ltd., London.
 • Goćkowski J. 1999 Uniwersytet i tradycja w nauce, Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja” , Kraków.
 • Judanow J. 1985 Parki technologiczne - zjawisko międzynarodowe, „Problemy Nauki i Techniki a Rozwój Gospodarczy” , nr 7.
 • Kowalski-Kozyr S. 2005 Uniwersytet a rynek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Kwiek M. 2000 Zmierzch nowoczesnego uniwersytetu (www.forumakad.pl/archiwum/2000/01/artykuly/ 08_agora.htm).
 • Kwiek M. 2006 The University and the State, Peter Lang Europaischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main.
 • Leja K. 2003 Instytucja akademicka. Strategia, efektywność, jakość, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk.
 • Lipińska-Wnuk E. 1996 Innowacyjność a konserwatyzm. Uczelnie polskie w procesie przemian społecznych, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Pawłowski K. 2004 Społeczeństwo wiedzy szansa dla Polski, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Polskie uczelnie... 2005 Polskie uczelnie XXI wieku, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa.
 • Sztejnberg A. 2008 Doskonalenie usług edukacyjnych. Podstawy pomiaru jakości kształcenia, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Woźnicki J. 2007 Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1231-0298-year-2009-issue-1_33_-article-3100
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.