Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 2(34) | 44-57

Article title

Etyczni - ekonomiczni - efektywni. Odpowiedzialne kształcenie menedżerów przez szkoły wyższe

Content

Title variants

EN
Ethics - Economics - Effectiveness: Responsible manager training in schools of higher education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorzy zastanawiają się nad zagadnieniami odpowiedzialnego kształcenia menedżerów przez szkoły wyższe w świetle koncepcji „3E” (etyka - ekonomia - efektywność) Wojciecha Gasparskiego. Zgodnie z tą koncepcją istnieje możliwość znalezienia „złotego środka” łączącego sferę zarządzania strategicznego, ukierunkowanego na osiągnięcie sukcesu ekonomicznego, z postulatami koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Autorzy próbują zdiagnozować, jak powinny kształcić szkoły wyższe, aby wyjść naprzeciw postulatom etycznej triady zarządzania. Swoje rozważania sytuują w szerszym dyskursie, dzięki próbom przeanalizowania, w jaki sposób zmiany o charakterze ogólnospołecznym wpływają na redefinicję roli szkół wyższych, i co właściwie oznacza we współczesnym zglobalizowanym świecie pojęcie „kształcenie odpowiedzialne". Zdaniem autorów, odpowiedzialne (w rozumieniu programowym) kształcenie menedżerów nie może być w pełni realizowane przez uczelnie „programowo nieodpowiedzialne”, czyli takie, których władze nie rozumieją zjawisk współczesnego świata.
EN
The authors reflect on responsible training of managers at schools of higher education in the light of Wojciech Gasparski’s ‘3E’ concept (Ethics - Economics - Effectiveness). According to that concept, it is possible to find the ‘golden mean’ by combining strategie management, focused on economic success, and the idea of corporate social responsibility. The authors attempt to diagnose how schools of higher education should train managers to address the ethical triad of management. They place their deliberations in a broader discourse by analysing how broad social changes redefine the role of schools of higher education and what 'responsible training’ actually means in the modern globalised world. In the authors’ opinion, responsible training of managers (in the sense of programmes/ curricula) cannot be fully delivered by ‘irresponsible schools’ i.e. ones where the governing bodies fail to understand developments of the modern world.

Year

Issue

Pages

44-57

Physical description

Dates

published
2009-01-01

Contributors

References

 • Dobre praktyki... 2007 Dobre praktyki w szkołach wyższych, Fundacja Rektorów Polskich, Kraków.
 • Drucker R 2000 Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa.
 • Filek J. 2001 Z doświadczeń nauczającego etykę biznesu, w: W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka (red.): Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, Wyższa Szkoła Prawa i Zarządzania, Warszawa.
 • Filek J. 2007 Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu, w: B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka (red.): Etyka i ekonomia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Freeman E. 1984 Strategie Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston.
 • Fukuyama F. 1997 Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław.
 • Gasparski W. 2004 Wykłady z etyki biznesu, Wyższa Szkoła Prawa i Zarządzania, Warszawa.
 • Gierszewska G. 2000 Zarządzanie strategiczne, Wyższa Szkoła Prawa i Zarządzania, Warszawa.
 • Gierszewska G. 2003 Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Romana Łazarskiego, Warszawa.
 • Green Paper... 2001 Green Paper on Corporate Social Responsibility; Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility (July 2001), COM (2001) 366.
 • Jemielniak D., Latusek D. 2004 Zarządzanie. Teoria i praktyka od podstaw, Wyższa Szkoła Prawa i Zarządzania, Warszawa.
 • Jongbloed B., Enders J., Salerno C. 2008 Higher Education and Its Communities: Interconnections, Interdependencies and a Research Agenda, „Higher Education”, nr 56.
 • Maliszewski T. 2006 Info management. Środki masowego komunikowania a zdolność manewrowa i szybkość reakcji w zarządzaniu, „Master of Business Administration”, nr 6(83).
 • Matysek-Jędrych A. 2009 Kondycja Programów MBA (http://gb.pl/kariera/edukacja/mba/kondycja-programowmba.html).
 • Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J. 1997 Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Realjy Counts, „Academy of Management Review”, nr 22 (4).
 • Nogalski B, Śniadecki J. 1999 Etyka menedżera, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Polak K. 2009 Globalny kryzys wprowadza zmiany w programach kształcenia menedżerów, „Gazeta Prawna”, 27 stycznia.
 • Porter L.W., McKibbin L.E. 1988 Management Education and Development: Drift or Thrust into the 21st Century, McGraw-Hill Book Co., New York.
 • Pratley R 1998 Etyka w biznesie, Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • [The] Response... 1999 The Response of Higher Education Institutions to Regional Needs, OECD, Paris.
 • Robbins S, Coulter M. 2004 Management, Prentice Hall, New York.
 • Robbins S R, DeCenzo D A. 2002 Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rok B. 2007 Etyczność, ekonomiczność i efektywność w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, w: A. Lewicka-Strzałecka (red.): Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Wyższa Szkoła Prawa i Zarządzania, Warszawa.
 • Stoner J.A., Freeman E.R., Gilbert D R. Jr. 2001 Kierowanie (Management), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sulejewicz A. 2003 Pług, miecz i księga: otoczenie szkoty wyższej, w: B. Minkiewicz (red.), Uczelnie i ich otoczenie: formy i możliwości współdziałania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Sulejewicz A. 2008 Paradoks społecznej odpowiedzialności biznesu szkoły wyższej, w: K. Leja (red.): Społeczna odpowiedzialność uczelni, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • http://www.response.website.com
 • http://cebi.pl/texty/kanon.doc (wejście na stronę: 24 października 2009

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1231-0298-year-2009-issue-2_34_-article-3161
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.