Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 1-2(35-36) | 224-249

Article title

Potencjalne kwalifikacje absolwentów uczelni Warszawy i Mazowsza

Content

Title variants

EN
Potential qualifications of graduates in Warsaw and Mazovia

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorki przedstawiają charakterystykę potencjalnych kwalifikacji absolwentow uczelni Warszawy i Mazowsza na podstawie ich obrazu statystycznego. Przeprowadzają też ogolną analizę kwalifikacji oraz zmian, jakie w najbliższej przyszłości przyniesie pod tym względem wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji i nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Znaczny odsetek studentow Mazowsza zdobywa kwalifikacje w uniwersytetach publicznych największego ośrodka akademickiego w kraju, Warszawy. Wśrod studentow i absolwentow uczelni Warszawy i Mazowsza dominują kobiety. Także częściej na Mazowszu niż w kraju absolwentką studiow inżynierskich jest kobieta. Większość absolwentow uczelni Mazowsza uzyskała swoje kwalifikacje w uczelni publicznej (podobnie jak w kraju, ale na Mazowszu odsetek tych absolwentow jest niższy) i na studiach niestacjonarnych (ale na Mazowszu odsetek tych absolwentow jest wyższy niż w kraju o blisko 7 punktow procentowych). Większość absolwentow uczelni Mazowsza nabyła kwalifikacje potwierdzone dyplomem licencjata i były one adekwatne do efektow kształcenia w obszarze kierunkow studiow: ekonomicznych, administracyjnych i społecznych oraz grupy kształcenie (głownie kierunkow pedagogicznych). Udział doktorantow studiujących na Mazowszu wśrod doktorantow ogołem, jest znaczący. Nawet wowczas, gdy tylko połowa z nich trafi do sektora nauki i szkolnictwa wyższego, są to zasoby przyszłych kadr naukowych Warszawy, Mazowsza i kraju. Uczelnie Warszawy i Mazowsza mają także więcej niż inne ośrodki akademickie słuchaczy studiow podyplomowych, kursow, wykładow i programow MBA.
EN
The authors describe potential qualifications to be displayed by graduates of higher education institutions in Warsaw and Mazovia based on their statistical descriptions. The paper also contains an overall analysis of qualifications and changes to be expected in the near futurę, afterthe implementation of the National Oualifications Framework and the new law on higher education. A considerable percentage of students in Mazovia receive their qualifications from public universities of Warsaw, the country’s largest academic centre. Women prevail among students and graduates of higher education institutions in Warsaw and Mazovia. Also, women are more likely to get a degree in engineering in Mazovia than in other parts of the country. Most graduates of Mazovian schools obtained their qualifications from public universities (the same holds true for Poland as a whole but this percentage is lower for Mazovia) and in extramural programmes (with Mazovia having a higher percentage ofsuch graduates: by nearly 7 points versus with the restofthe country). Most graduates of Mazovian higher education institutions obtained qualifications which are reflected in their licencjat (Bachelor) diploma and which correspond with outcomes of education in economic, administrative and social fields of study and groups of education (mostly education-related studies). The share of doctoral students in Mazovia among total doctoral students is considerable. Even if just a half of them end up in the science and higher education sector, they will still represent a reservoir of futurę academic staff for Warsaw, Mazovia and the country as a whole. In comparison with the rest of the country, schools of higher education in Warsaw and Mazovia also have more students in post-graduate courses as well as MBA courses and programmes.

Year

Issue

Pages

224-249

Physical description

Dates

published
2010-01-01

Contributors

References

 • Autonomia... 2010 Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010.
 • Borell-Damian L. 2009 University-lndustry Partnerships for Enhancing Knowledge Exchange. Doc-careers Project by Lidia Borrell-Damian, European University Association, Brussels.
 • Bukowski M. (red.) 2010 Zatrudnienie w Polsce. Praca w cyklu życia, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa
 • Czapiński J., Panek T. (red.) 2009 Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego,
 • Warszawa.
 • Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka J. 2007 Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Dąbrowa-Szefler M., Sztabiński RB. 2008 Model kształcenia doktorantów. Wnioski z badań, Centrum Badań Polityki Naukowej
 • i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B. 2010 Profil społeczności studenckiej „Akademickiego Mazowsza”', Profil absolwentów „Akademickiego Mazowsza” w: Analiza szkól wyższych Warszawy i Mazowsza. Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkól wyższych na Mazowszu (dla projektu „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza «Akademickie Mazowsze 2030»”), Warszawa.
 • Europejski... 2009 Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów 2009, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa Grabowska I.,
 • Kotowska I.E. 2009. Doskonalenie zawodowe a status na rynku pracy, w: Czapiński J., Panek T. (red.): Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Kluczowe... 2010 Kluczowe dane o edukacji w Europie 2009, Komisja Europejska, Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Kraśniewski A. 2009 Proces Boloński to już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Raport... 2010 Raport końcowy opracowany na zlecenie Szkoły Głównej Handlowej w ramach projektu „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza «Akademickie Mazowsze 2030»”.
 • Rocznik... 1997; 2009a Rocznik statystyczny województw [...], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Rocznik... 2005,2007,2009b Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego [...], Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa.
 • Szkolnictwo wyższe... 2008 Szkolnictwo wyższe 2008. Dane podstawowe, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Szkolnictwo wyższe... 2010 Szkolnictwo wyższe w Europie 2009. Postęp w realizacji Procesu Bolońskiego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Szkoły wyższe... 2009 Szkoiy wyższe i ich finanse w 2008 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Szkoły wyższe... 2010 Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Sztanderska U., Minkiewicz B., Bąba M. 2004 Oferta kształcenia a wymagania rynku pracy, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa (materiał niepublikowany).
 • Ustawa... 2005 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 21 lipca 2005 roku, „Dziennik Ustaw” 2005, nr 164, poz. 1365.
 • Wójcicka M. 2002 Dywersyfikacja w szkolnictwie wyższym, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1231-0298-year-2010-issue-1-2_35-36_-article-3208
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.