Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 1-2(35-36) | 265-274

Article title

Wyzwania dla Akademickich Biur Karier na Mazowszu

Authors

Content

Title variants

EN
Challenges for academic career services in Mazovia

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zawiera podsumowanie nieudanej próby przeprowadzenia badań ankietowych działalności Akademickich Biur Karier w uczelniach województwa mazowieckiego, przeprowadzonej w ramach projektu „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. Akademickie Mazowsze 2030” . Autorka zwraca uwagę na przyczyny niskiego udziału biur karier w badaniach oraz wynikające z tego konsekwencje, tj. brak aktualnej i kompletnej wiedzy o stanie biur karier na Mazowszu. Nawiązuje przy tym do wyników badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, a także przedstawia krótką charakterystykę biur karier działających w szkołach wyższych na Mazowszu. Usprawnienie organizacji biur karier oraz ich współpracy z instytucjami zewnętrznymi, a także zgromadzenie i opracowanie przez nie ogólnodostępnych danych o prowadzonej działalności i swych klientach jest szczególnie ważne wobec wyzwań, jakie czekają biura karier po wprowadzeniu reformy szkolnictwa wyższego (udział w dostosowaniu oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy oraz badanie zawodowych losów absolwentów). Istotnym wyzwaniem dla biur karier jest również zwiększenie udziału w projektach unijnych, a także uatrakcyjnienie oferty dla studentów i absolwentów.
EN
This paper summarises the failed attempt to conduct a survey concerning the operations of academic career services in schools of higher education in Mazovia. The survey was conducted within the ‘Regional foresight for schools of higher education in Warsaw and Mazovia. Academic Mazovia 2030’ project. The author describes the reasons for Iow response rate from academic career services and the resulting consequences, i.e. unavailability of up-to-date, complete information about the status quo of such sen/ices in Mazovia. The paper invokes studies conducted by the Provincial Labour Office (Wojewódzki Urząd Pracy) in Warsaw and presents a brief portrayal of academic career sen/ices in Mazovian schools of higher education. Given the challenges to be faced by career sen/ices after the reform of higher education (their contribution in the process of adjusting the educational programmes to the needs of labour market, and to tracking the careers of graduates), it is particularly important to improve the efficiency of career sen/ices and their organisation as well as cooperation with stakeholders. It is also important for career sen/ices to conduct desk research and to collect and process data about their customers. An important challenge for career sen/ices is to inerease their participation in EU-funded projects and to improve the appeal of sen/ices offered to students and graduates.

Year

Issue

Pages

265-274

Physical description

Dates

published
2010-01-01

Contributors

author

References

  • Akademickie... 2010 Akademickie Biura Karier. Teczka informacyjna, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Warszawa.
  • Analiza... 2010 Analiza szkól wyższych Warszawy i Mazowsza. Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkól wyższych na Mazowszu, Politechnika Warszawska, Warszawa.
  • Dziedziczak-Foltyn A. 2006 Uczelniane biuro karier jako sposób na zwiększenie konkurencyjności uczelni poprzez tworzenie wartości rynkowej absolwenta, w: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.): Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
  • Kwiatkowski S.M., Żurek M. (red.) 2008 Aktywizacja zawodowa studentów w Akademickich Biurach Karier, Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa - Radom.
  • Raport... 2009 Akademickie Biura Karier na Mazowszu. Raport, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy, Warszawa (http://wup.mazowsze.pl/new/images/warszawa/WRPRP/partlok/Partnerstwo/Akademickie_Biura_Karier_-_raport_koncowy.pdf).
  • Targi pracy... 2009 Raport z badania „Targi pracy w oczach warszawskich studentów i absolwentów”, MJCC Employer Branding Consultants, Warszawa (http://www.mjcc.pl/secms/pl/badanie_TargiPracyJobbing).
  • Ustawa... 2004 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jednolity: „Dziennik Ustaw” 2008, nr 69, poz. 415 z późn. zm.
  • Wywiad... 2010 Wywiad z Agatą Zarzycką przeprowadzony 2 grudnia 2010 roku.
  • Zatożenia... 2010 Założenia do nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, (http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/
  • /10/7310/20091030_EEE_zalozenia_po_RM.pdf).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1231-0298-year-2010-issue-1-2_35-36_-article-3211
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.