Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1(37) | 56-75

Article title

Czy wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji jest innowacją edukacyjną w szkolnictwie wyższym?

Authors

Content

Title variants

EN
Is the implementation of National Oualifications Framework an educational innovation in higher education?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule - ktory ma charakter dyskusyjny - autorka podejmuje probę zdefiniowania innowacji edukacyjnej w szkolnictwie wyższym. Formułuje tezę, iż jako przykład takiej innowacji mogą posłużyć Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK). Charakteryzując założenia KRK, eksponuje problemy związane z efektami kształcenia oraz ich mierzalnością. Podkreśla, że idea KRK, jako metoda opisu systemu kształcenia, jest logicznie poprawna i uzasadniona. Wątpliwości budzi jednak problem definiowania efektow kształcenia i możliwości ich pomiaru. Szerszego i bardziej precyzyjnego dopracowania wymaga proces wdrażania KRK. Dlatego też autorka stwierdza, że KRK nie można jeszcze uważać za innowację.
EN
In this discussion paper the author attempts to define educational innovation in higher education. She puts forward a claim that the National Oualifications Framework (NQF) may be seen as an example of such innovation. When characterising the Framework, the author emphasises problems associated with the outcomes of education and their measurability. She stresses that the idea of NQF as a method to describe an education system is logically correct and valid. However, the definition of outcomes of education as well as their measurability give rise to doubts. The implementation of NQF needs to be elaborated more broadly, with greater precision. Consequently, the author believes that the NQF cannot be considered as innovation at this stage.

Year

Issue

Pages

56-75

Physical description

Dates

published
2011-01-01

Contributors

References

 • Autonomia... 2010 Autonomia programowa uczelni, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Axer J. 2010 Autonomia uniwersytetu i innowacyjność, „Nauka”, nr 2.
 • Białoń L. 2010 Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Białoń L. (red.) 2008 Aktywność innowacyjna organizacji. Studia przypadków z prac dyplomowych absolwentów WSM w Warszawie, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie,
 • Warszawa.
 • Chmielecka E. 2004 Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/23.
 • Edukacja... 1998 Edukacja - jest w niej ukryty skarb, raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wydawnictwo UNESCO, Warszawa.
 • Kraśniewski A. 2006 Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa.
 • Kraśniewski A. 2009 Proces Boloński, to już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Ramowa struktura... 2005 Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, materiały z konferencji europejskich ministrów szkolnictwa wyższego (Bergen, 19-20 maja 2005 r.), Ministerstwo Nauki, Techniki i Innowacji Danii, Kopenhaga.
 • Standardy... 2005 Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, materiały z konferencji europejskich ministrów szkolnictwa wyższego (Bergen, 19-20 maja 2005 r.), Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym, Helsinki.
 • Wróblewski A.K. 2010 Wizja uniwersytetu przyszłości, „Nauka”, nr 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1231-0298-year-2011-issue-1_37_-article-3227
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.