Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1(37) | 106-118

Article title

Absolwent szkoły wyższej - sylwetka w kontekście społecznym

Authors

Content

Title variants

EN
A university graduate - a profile in the social context

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka proponuje uniwersalną klasyfikację sylwetki absolwenta szkoły wyższej w kategoriach „absolwent - człowiek wykształcony”, „absolwent - człowiek wykwalifikowany”. Różnica między nimi dotyczy motywacji do uzyskania szerszego zakresu wiedzy niż konieczny do pracy w zawodzie oraz na wykorzystaniu ' zdobytej wiedzy do celów szerszych niż praca. Kwestię tę opisuje na tle warunków społeczno-ekonomicznych współczesnej Polski, które sprawiają, że - mimo wzrostu liczby osób wykształconych oraz dużej wartości indywidualnej wykształcenia - użyteczność wykształcenia dla jednostki bywa problematyczna. W artykule zostały przedstawione wybrane wyniki badań Bilansu Kapitału Ludzkiego, które wskazują na pewne wady i luki w przygotowaniu zawodowym absolwentów szkól wyższych. Autorka omawia także tendencje w kształtowaniu sylwetki absolwenta szkoły wyższej (coraz większe oddziaływanie na jej cechy, zwłaszcza w aspekcie kwalifikacji zawodowych, studentów - klientów rynku edukacji, którzy chcą mieć wpływ na zawartość programową poszczególnych kierunków studiów). Rozważania kończy stwierdzeniem, że istnieje potrzeba, aby sylwetka absolwenta szkoły wyższej zawierała cechy obu przedstawionych w artykule typów sylwetki absolwenta, gdyż takie są wymagania kolejnego etapu rozwoju społecznego - społeczeństwa mądrości.
EN
The author proposes a universal classification of graduate profiles in terms of ‘a graduate as an educated person’ versus 'a graduate as a qualified person’. The difference between those two categories lies in motivation to obtain more knowledge than needed for a profession and in utilising such knowledge for purposes broader than one’s career. This issue is described in the socio-economic context of modern-day Poland where, despite an increase in the number of educated people and the high individual value of education, the utility of education for individuals can sometimes be problematic. The article presents selected results from the Study of Humań Capital in Poland which reveal certain deficiencies and gaps in the professional background of university graduates. Moreover, the article discusses trends in shaping the profile of a university graduate (with students, i.e. customers on the education market, having an increasing influence on such profile, especially in terms of professional qualifications, as they want to shape the teaching curricula in various fields of study). The author concludes that the graduate profile needs to contain elements from both types discussed in the paper, as this is necessitated by the subsequent stage of social development, e.g. the wisdom-based society.

Year

Issue

Pages

106-118

Physical description

Dates

published
2011-01-01

Contributors

author

References

 • Bilans... 2011 Bilans Kapitału Ludzkiego - premiera wyników badań PARP. Materiały konferencyjne, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Chmielecka E. 2004 Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno?, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/23.
 • Chmielecka E. 2008 Edukacja dla społeczeństwa mądrości (www.e-deukacja.net/czwarta/referaty).
 • Dąbrowa-Szefler M. 2005 Problemy zapewnienia jakości kształcenia w literaturze i w praktyce szkół wyższych, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/26.
 • Deklaracja... 2010 Deklaracja z Budapesztu i Wiednia w sprawie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, 12 marca 2010 roku (http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/dane/Deklaracja_Budapest-Vienna.pdf).
 • Edukacja... 1998 Edukacja - jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, UNESCO, Warszawa.
 • Fatyga B. 2008 Wptyw zmian ustrojowych po 1998 r. na aspiracje młodzieży (www.nauki-spoleczne.info)
 • Hejwosz D. 2010 Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych, Impuls, Kraków.
 • Jankowski D. 2004 Edukacja wobec zmiany, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Jakubowski W. (red.) 2008 Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), Impuls, Kraków.
 • Jawłowska A. 1975 Drogi kontrkultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Kubin J. 2005 Kultura intelektualna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Melosik Z. 2009 Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskurs wolności i wiedzy, Impuls, Kraków.
 • Okoń W. 2008 Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Edukacyjne Żak, Warszawa.
 • Paszkowska-Rogacz A, Tarkowska M. 2004 Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa.
 • Remiszewska Z. 2009 Młodzi: wykształcenie dla sukcesu czy ryzyka? Antycypowanie dróg rozwoju, w: M. Gawrońska-Garstka (red.): Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo intelektualne Polaków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań.
 • Rozporządzenie... 2004 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, „Dziennik Ustaw” 2004, nr 265, poz. 2644, tekst ujednolicony: „Dziennik Ustaw” 2007, nr 106, poz. 728.
 • Sośnicki K. 1967 Istota i cele wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Strategia... 2010 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku. Raport cząstkowy, Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Strawiński P 2008 Opłacalność studiów w Polsce. Model i jego wyniki, „Ekonomista”, nr 4.
 • Strawiński P 2009 Efekt zewnętrzny wykształcenia, „Gospodarka Narodowa”, nr 5-6.
 • Żukrowska K. (red.) 2007 Proces Boloński: scenariusze rozwoju, w: K. Żukrowska (red.): Co łączy, a co dzieli Unię Europejską, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1231-0298-year-2011-issue-1_37_-article-3231
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.