Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | XVII (LXVIII) | 2-3 (256-257) | 485-498

Article title

Andrzejowi Pepłońskiemu w odpowiedzi, czyli o „zleceniu na Ulatowskiego”

Content

Title variants

EN
To Andrzej Pepłoński in response – on the „contract on Ulatowski”
RU
Анджею Пеплонскому в ответ, или о „заказе на Улатовского”

Languages of publication

Abstracts

PL
Łukasz Ulatowski ustosunkował się do recenzji Andrzeja Pepłońskiego.

Year

Volume

Pages

485-498

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

References

 • Bruski J. J., Przyczynek do biografii Jerzego Niezbrzyckiego. Misja wywiadowcza w Kijowie w latach 1928–1929 [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, red. P. Skubisz, W. Skora, t. 3, Szczecin 2016.
 • Bruski J.J., Mykoła Czebotariw i placówka „Hetman”. Z dziejów ukraińskich służb specjalnych na emigracji, „Dzieje Najnowsze” 2013, nr 2.
 • Bydgoszcz jako ośrodek działań wywiadowczych w przededniu i w trakcie II wojny światowej, red. S. Pastuszewskiego, Bydgoszcz 2015.
 • Centek J., Mikulski M. J., Woźny T., Doktorowi habilitowanemu Andrzejowi Olejce w odpowiedzi, „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 1.
 • Centek J., Mikulski M. J., Woźny T., Kompilatorska wojna trzech cesarzy, „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 3.
 • Dubicki T., Ppłk Bolesław Ziemiański (1901–1976). Szef Ochrony Marszałka Józefa Piłsudskiego, oficer wywiadu polskiego w Rumunii w czasie II wojny światowej, Łomianki 2016.
 • Dubicki T., Relacja mjr. Bronisława Mikiewicza w sprawie łączności radiowej Oddz. II SG WP [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP, red. T. Dubicki, t. 6, Łomianki 2015.
 • Dubicki T., Suchcitz A., Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–1945. Słownik biograficzny, t. 1, Warszawa 2009.
 • Jendrzejewski A., Polski wywiad wojskowy w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920–1930, Gdańsk 2013.
 • Kołakowski P., Czas próby. Polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku, Warszawa 2012.
 • Kołakowski P., Daliśmy się Sowietom zaskoczyć, „Newsweek. Historia” 2016, nr 9.
 • Kołakowski P., Krzak A., Sprawa majora Jerzego Sosnowskiego w świetle dokumentów analitycznych Oddziału II SGWP i zeznań Franza Heinricha Pfeifera, Warszawa 2015.
 • Kołakowski P., Kuśnierz R., Afera Rana. Zatrzymanie przez sowiecki kontrwywiad por. Stefana Kasperskiego w świetle jego sprawozdania z 12 sierpnia 1936 r., Kraków 2014.
 • Kołakowski P., Między Warszawą a Pragą. Polsko–czechosłowackie stosunki wojskowo–polityczne 1918–1939, Warszawa 2009.
 • Kołakowski P., Zwalczanie szpiegostwa sowieckiego przez kontrwywiad w dwudziestoleciu międzywojennym. Zarys problematyki [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1945 (1948), red. Z. Nawrocki, t. 3, Warszawa 2015.
 • Kornat M., Wacław Grzybowski Ambasador w Moskwie (1936 – 1939). Biografia polityczna, Warszawa 2016.
 • Korzeniowski P., Polska sztuka wojenna na przykładzie regulaminów broni i wojsk w latach 1921–1939, Oświęcim 2013.
 • Krzak A., „Afera Sosnowskiego” w świetle „sprawy Pfeifera” [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1945 (1948), red. Z. Nawrocki, t. 1, Warszawa 2013.
 • Krzak A., Czerwoni Azefowie. Afera „MOCR – TRUST” 1922–1927, Warszawa 2010.
 • Krzak A., Jerzy Sosnowski – obraz życia i działalności wywiadowczej w opracowaniu pt. „Afera Sosnowskiego” (Synopis) [w:] Za kulisami wywiadu i dyplomacji. Polski wywiad wojskowy 1918–1945, red. P. Kołakowski, A. Pepłoński, Kraków 2014.
 • Krzak A., Piotr Kołakowski, Czas próby. Polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku, Warszawa 2012, Wydawnictwo DEMART, ss. 343, „Dzieje Najnowsze” 2012, nr 3.
 • Kuromiya H., Pepłoński A., Kołakowski P., Sprawa dezercji do Mandżurii naczelnika Zarządu NKWD Kraju Dalekowschodniego Gienricha Luszkowa w połowie 1938 roku [w:] Za kulisami wywiadu i dyplomacji. Polski wywiad wojskowy 1918–1945, red. P. Kołakowski, A. Pepłoński, Kraków 2014.
 • Mackiewicz J., Nie trzeba głośno mówić, Paryż 1969.
 • Majzner R., Dubicki T., Suchcitz A., W labiryncie oskarżeń. „Sprawa majora Żychonia” przed Morskim Sądem Wojennym w Londynie 1942–1943, Częstochowa 2015.
 • Mazur W., Pod wiatr. Francja i lotnictwo wojskowe II Rzeczypospolitej 1921–1938, Kraków 2015.
 • Nowik G., Zanim złamano „Enigmę...”. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 1918–1920, t. 1, Warszawa 2004.
 • Olejko A., Karpacka wojna trzech cesarzy. Z działań wojennych I wojny światowej na lądzie i w powietrzu, Rzeszów 2013.
 • Olstowski P., Przegląd badań na dziejami Oddziału II Sztabu Generalnego i Sztabu Głównego WP [w:] Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, red. P. Skubisz, W. Skora, t. 3, Szczecin 2016.
 • Paduszek K., „Dwójkarska” przeszłość Stanisława Zaćwilichowskiego, „Niepodległość i Pamięć” 2007.
 • Paduszek K., Dokumenty Oddziału II Sztabu Generalnego w Rosyjskim Państwowym Archiwum Wojskowym, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2011, nr 3.
 • Paduszek K., Kryzys działalności polskiego wywiadu wojskowego w Związku Sowieckim (1923–1924). Przyczyny i konsekwencje, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2010, nr 2.
 • Paduszek K., Meandry kariery Wiktora Tomira Drymmera w wywiadzie II Rzeczpospolitej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2008, nr 4.
 • Paduszek K., Między Niemcami a Związkiem Sowieckim. Polski wywiad wojskowy wobec okupacji Zagłębia Ruhry w 1923 r. i rewolucji w Niemczech [w:] Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały i Studia, red. A. Krzak, D. Gibas-Krzak, t. 1, Szczecin–Warszawa 2012.
 • Paduszek K., Polski wywiad wojskowy na Rosję Sowiecką/Związek Sowiecki w latach 1921–1927, mps.
 • Pepłoński A., Funkcjonowanie i efekty działań polskiego kontrwywiadu ofensywnego w latach 30. XX wieku [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1945 (1948), red. Z. Nawrocki, t. 1, Warszawa 2013.
 • Pepłoński A., Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002.
 • Pepłoński A., Struktura i funkcjonowanie kontrwywiadu wojskowego w II Rzeczpospolitej [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1945 (1948), red. Z. Nawrocki, t. 3, Warszawa 2015.
 • Pepłoński A., Suchcitz A., Tebinka J., Wspołpraca wywiadowcza w drugiej połowie lat trzydziestych XX w. [w:] Polsko–brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, red. T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Strirling, t. 1, Warszawa 2004.
 • Pepłoński A., Wywiad polski na ZSRR 1921–1939, Warszawa 1996.
 • Pepłoński A., Wywiad w wojnie polsko–bolszewickiej 1919–1920, Warszawa 1999.
 • Pietraszewska J., Kwerendy naukowe, „Biuletyn. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski”, styczeń 2007 – kwiecień 2008, nr 63.
 • Polit J., Hiroaki Kuromiya, Andrzej Pepłoński, Między Warszawą a Tokio. Polsko – japońska współpraca wywiadowcza 1904–1944, Toruń 2009: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 529, ilustr., „Studia Historyczne” 2011, nr 3–4.
 • Skubisz P., Krzysztof Bukowski, Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego na środkowym Pomorzu w latach 1945–1956, Koszalin 2008, „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 1.
 • Smoliński A., Przemysł ciężki, rolnictwo i komunikacja sowieckiej Ukrainy w latach trzydziestych XX. w świetle akt Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz dokumentów polskiej służby dyplomatycznej w ZSRS. Przyczynek do oceny potencjału militarnego Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej oraz ZSRS w okresie międzywojennym, Oświęcim 2016.
 • Szymanowicz A., Na tajnym froncie polsko–niemieckim. Polski wywiad w Prusach Wschodnich 1918–1939, Gdynia 2013.
 • Tym J. S., O polskiej sztuce wojennej mało profesjonalnie, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2013, nr 4.
 • Ulatowski Ł., „Nowe kłamstwa w miejsce starych”. O rzetelności badawczej i manierze naukowego dyskursu Piotra Kołakowskiego.
 • Ulatowski Ł., Berlińska placówka wywiadowcza „In.3” (1926–1934). Oddział II i działalność majora Jerzego Sosnowskiego w Niemczech, Warszawa 2016.
 • Ulatowski Ł., Polski wywiad wojskowy w 1939 roku. Struktura organizacyjna, składy osobowe, personel, budżet, mob., Warszawa 2013.
 • www.alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/apep{u0142}o{u0144}ski/apepl~aon~aski/1%2C7%2C56%2CB/frameset&FF=apepl~aon~aski+andrzej+++++1944&12%2C%2C28 (dostęp 25 VIII 2016).
 • www.gp24.pl/magazyn/art/4388749,andrzej-peplonski-kiedys-milicjant-iwykladowca-w-akademii-spraw-wewnetrznych-dzis-historyk-i-spec-od-wywiadu,id,t.html (dostęp 25 VIII 2016).
 • www.inwentarz.ipn.gov.pl/archivalCollection?id_a=821 (dostęp 25 VIII 2016).
 • www.katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=PE&katalogId=2&subpageKatalogId=2&page-No=1&nameId=18065&osobaId=33280& (dostęp 25 VIII 2016).
 • www.nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=28710&lang=pl (dostęp 25 VIII 2016).
 • www.pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Pepłoński (dostęp 25 VIII 2016).
 • www.pwsz.pl/attachments/article/1337/Pep%C5%82o%C5%84ski.pdf (dostęp 25 VIII 2016).
 • Zapis przebiegu konferencji i dyskusji [w:] Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów w II Wojnie Światowej. Akta konferencji naukowej zorganizowanej w Krakowie w dn. 20 – 22.10.2002 r. przez Polską Akademię Umiejętności, Muzeum Armii Krajowej, Towarzystwo Obrony Zachodnich Kresów Polski i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Z. J. Kapera, Kraków 2004, (=PAU, Prace Komisji Historii II Wojny Światowej, t. 1).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1925246

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1640-6281-year-2016-volume-XVII__LXVIII_-issue-2-3__256-257_-article-d6f41bde-1bc6-3f65-b0aa-1f6c03464034
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.