Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 17(10)2017 | 205-216

Article title

Stygmatyzacja nieprzystosowanych społecznie. Determinanty w pracy resocjalizacyjnej będące efektami piętna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku

Content

Title variants

EN
The stigmatization of not socially adapted. Determinants in resocialization work as a result of stigma in the Youth Education Center in Jaworek

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niedostosowani społecznie, szczególnie dzieci i młodzież, trafiający do instytucji resocjalizacyjnych to osoby, które obok ewidentnych deficytów rozwojowych przekładających się na upośledzenie ich umiejętności i woli właściwego funkcjonowania w społeczeństwie, przeżywają określone emocje. Skutki tych emocji mają istotny wpływ na samoocenę i sposób myślenia o sobie wychowanków placówki. Młodzi ludzie, którzy w swoim krótkim życiu bardzo często spotykali się z negacją własnej osoby, doświadczali różnego rodzaju porażek i niepowodzeń, mają olbrzymie problemy z akceptacją własnej osoby, a także z akceptacją (lub co najmniej wolnego od uprzedzeń) przez niechętne im społeczeństwo. Proces resocjalizacji, któremu poddawani są nieprzystosowani społecznie, wymaga korekty deficytów, podjęcia działań rozwojowych i socjalizujących w taki sposób, by młodzi ludzie potrafili zrozumieć otaczający ich świat i nauczyć się w nim funkcjonować. Skuteczność tego procesu wymaga także likwidacji uprzedzeń i stereotypów stygmatyzujących osoby niedostosowane społecznie, które uniemożliwiają im efektywny powrót na łono społeczne.
EN
The socially maladjusted, especially children and adolescents who attend social rehabilitation institutions, are those who, experience certain emotions. It happens apart from evident developmental deficits that translate into the impairment of their skills and the desire to function properly in the society. The effects of these emotions have a significant impact on selfesteem and the way they think about themselves. Young people who have encountered negativity in their short lives, who have experienced a variety of failure and setbacks, have enormous problems with their own acceptance, and acceptance of reluctant to them (or at least prejudicefree) society. The social rehabilitation process directed to socially maladjusted young people, requires correction of their deficits and through the developmental and socialistic activities, it can help them to understand the world around and learn them how to work in it. The effectiveness of this process also requires the elimination of stereotypes and stigmatization of socially maladjusted, that prevent them from effective returning to the social sphere.

Year

Issue

Pages

205-216

Physical description

Dates

published
2019-11-28

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1689-6416-year-2017-issue-17_10_2017-article-1226
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.