Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18(11)2018 | 17-27

Article title

Edukacja włączająca jako przestrzeń dla rozwoju czy ryzyko wykluczenia i marginalizacji ucznia?

Content

Title variants

EN
Inclusion in education as a space for development or the risk of exclusion and marginalization of the student?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Edukacja włączająca jest efektem zmian społeczno-edukacyjnych ukierunkowanych na poprawę jakości kształcenia w nurcie humanizmu i egalitaryzmu społecznego. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy ta idea będzie rozumiana i wdrażana z refleksją, zrozumieniem, akceptacją i zaangażowaniem wszystkich podmiotów edukacji: nauczycieli, rodziców i uczniów. W skrajnym przypadku może ona być przestrzenią zmian niekorzystnych, które zamiast włączać i integrować mogą wykluczać i marginalizować ucznia. Celem artykułu jest pokazanie szeregu czynników warunkujących obie prognozy rozwoju edukacji włączającej: optymistyczną i pesymistyczną.
EN
Inclusive education is the effect of socio-educational changes aimed at improving the qualityof education in the area of humanism and social egalitarianism. That is possible only whensuch an idea is understood and implemented with the reflection, understanding, acceptance andinvolvement of all education parties: teachers, parents and students. In the extreme case, it canbecome a space of unfavorable changes, which, instead of including and integrating, can excludeand marginalize the student. The aim of the following article is to present a number of factors conditioningboth forecasts of the inclusive education development: optimistic and pessimistic.

Year

Issue

Pages

17-27

Physical description

Dates

published
2019-11-27

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1689-6416-year-2018-issue-18_11_2018-article-1184
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.