PL EN


2009 | 3 | 1 | 143-152
Article title

Postrzeganie pracy z perspektywy neoliberalizmu i katolicyzmu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Doktryna liberalna i chrześcijańska skupia uwagę na materialnym wymiarze pracy. Wskazuje na zależności ekonomiczno-moralne, akcentując znaczenie wolności osobistej i równości wobec prawa. W społecznościach skupionych wokół wolnej gry sił rynkowych na pracę ludzką spogląda się z perspektywy logiki moralności liberalnej, w myśl której, kto nie ma znacznych dochodów, jest bezużyteczny. Takie stanowisko narusza godność osoby. W przywróceniu człowiekowi i jego pracy należnego traktowania wielką rolę odgrywa nauka ewangeliczna, głównie poprzez zasady: solidarności, pomocniczości i wspólnego dobra. Akcentuje je mocno Magisterium Kościoła, wskazując na obowiązki państwa wobec swoich obywateli w dziedzinach ekonomicznych, rozszerzając na struktury międzynarodowe. W myśl nauki społecznej Kościoła wolność i godność gwarantuje człowiekowi posiadanie dóbr na własność, jest uprawnieniem osoby i funkcją społeczną. Według niej praca posiadająca swój wymiar jednostkowy: społeczny zarazem obejmuje obie strony ludzkiej natury: cielesno-witalną i duchowo-intelektualną. Wizja katolicka umieszcza człowieka w strukturach społecznych powołanych do realizacji spraw doczesnych i wiecznych, także do pracy i oddaje mu możliwość realizowania się dla wspólnego dobra rodziny ludzkiej.
EN
The liberal and Christian doctrine focuses on the material dimension of work. It points to the economic and moral dependencies, emphasizing the meaning of personal liberty and equality against the law. In societies based on the free play of market forces, the human work is looked on from the perspective of the logic of liberal morality, which says that anyone who does not have a substantial income is useless. Such a position violates the dignity of a person. Hence, the Gospel teaching is of great importance in restoring to a human being and one’s work the proper treatment, chiefly by the rules of solidarity, helpfulness and common good. The Church’s Magisterium puts a great emphasis on it by pointing to the duties of state against its citizens in economic fields as well as international structures. According to the Church’s social teachings liberty and dignity of a human being guarantee the possession of goods, constitute one’s right and social function. Also, work that possess its unitary and social dimension embraces at the same time both sides of human nature: corporeal – vital and spiritual – intellectual. From the Catholic point of view, a man in social structures is called to realize both worldly and eternal matters, work and is given the chance to fulfill oneself for the common good of human family.
Keywords
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
143-152
Physical description
Dates
published
2020-04-06
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-4572-year-2009-volume-3-issue-1-article-8524
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.