PL EN


2015 | 9 | 1 | 117-126
Article title

Działanie Boga Trójjedynego poza bezpośrednim (sakramentalnym) włączeniem w rzeczywistość Kościoła

Content
Title variants
EN
Action of God in Three Persons Pose Direct (sacramental) Including Into Reality of Church
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Temat niniejszej pracy podejmuje problematykę relacji pomiędzy trwaniem pełnym i definitywnym objawienia się Boga w Kościele katolickim a powszechnym objawieniem się Boga poza instytucjonalnymi ramami religii katolickiej. Istnieje jedno Objawienie się Boga i jedna Jego wola zbawcza, obejmująca każdego człowieka. Jak zatem należy pojmować pluralizm religijny? Niniejsza praca skupia się wokół tajemnicy Boga, który się objawia, i człowieka, który w swojej wolności udziela odpowiedzi. W tym kontekście przedstawiona jest nauka Soboru Watykańskiego II, owa triada wartości: Prawda, Dobro, Świętość, zawarta w świecie, wskazująca na istnienie Boga.
EN
The subject of this work is taking issues of the relation between full and definitive lasting of manifesting itself of God at the Roman Catholic Church and with universal revelation oneself of God apart from institutional frames of the Catholic religion. One revelation exists oneself of God and one his will salutary, embracing every man. So, properly to comprehend the religious pluralism? This work is concentrating around the secret of God which is showing himself and the man which in his freedom is answering. In this context a learning of the II vatican council is presented, that triad of the value: Truth, Good, Holiness, included in world, appointing God to the being.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
117-126
Physical description
Dates
published
2020-03-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-4572-year-2015-volume-9-issue-1-article-7953
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.