PL EN


2017 | 15 | 15 | 90-110
Article title

Wpływ europejskiego dziedzictwa kulturowego w sferze idei i wartości na tożsamość współczesnej Europy

Content
Title variants
EN
The influence of European cultural heritage in the sphere of ideas and values on the identity of contemporary Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Europa posiada wyraźne odmienności kulturowo-cywilizacyjne, określane na przestrzeni dziejów jako cywilizacja łacińska, chrześcijańska, europejska oraz zachodnia. Przełom ideowy w rozwoju tej cywilizacji spowodowała przede wszystkim rewolucja francuska (1789–1799), przewartościowując w istotnym zakresie wcześniejsze wartości i idee społeczności europejskich. Niemniej obecny charakter cywilizacji zachodniej – ujawniający kryzys dotyczący szczególnie warstwy aksjologicznej – ukształtowany został w długim procesie dziejowym, pod wpływem idei, które uznawano za najbardziej nośne w poszczególnych epokach historycznych.
EN
Europe is distinguished by its cultural and civilizational difference, defined throughout the history as a Latin, Christian, European and Western civilization. The ideological breakthrough in the development of this civilization has been, first of all, caused by the French Revolution (1789–1799), that refined values and ideas of the European communities. Contemporary character of the Western civilization (revealing the crisis of the axiological layer), was shaped in a long historical process, being under the influence of ideas considered to be the most important in particular historical epochs.
Keywords
Year
Volume
15
Issue
15
Pages
90-110
Physical description
Dates
published
2017-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2017-volume-15-issue-15-article-3050
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.