Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 16 | 16 | 96-106

Article title

Pełnomocnik wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych jako aktor polityczny

Content

Title variants

EN
Plenipotentiary of the voivode for national and ethnic minorities as a political actor

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W literaturze przedmiotu wskazuje się na wagę polityki państwa wobec mniejszości na poziomie regionalnym (wojewódzkim) ze względu na bezpośredniość podejmowanych działań administracji wobec tych społeczności. Postępowanie na tym szczeblu jest zarazem weryfikatorem intencji i możliwości władz w spełnianiu przyjętych założeń politycznych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące na ile działania pełnomocników wojewodów mogą stanowić barometr polityki etnicznej, odzwierciedlający podstawowe kierunki i tendencje w jej realizacji.
EN
The literature on the subject indicates the importance of the state's policy towards minorities at the regional (voivodship) level due to the directness of the administration's actions undertaken towards these communities. This level of politics is also a verifier of the intentions and capabilities of the authorities in fulfilling the adopted assumptions. The article is an attempt to answer the question about how the actions of provincial governors can be a barometer of ethnic policy, reflecting the basic directions and trends in its implementation.

Keywords

Year

Volume

16

Issue

16

Pages

96-106

Physical description

Dates

published
2018-11-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2018-volume-16-issue-16-article-2882
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.