PL EN


2018 | 16 | 16 | 96-106
Article title

Pełnomocnik wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych jako aktor polityczny

Content
Title variants
EN
Plenipotentiary of the voivode for national and ethnic minorities as a political actor
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W literaturze przedmiotu wskazuje się na wagę polityki państwa wobec mniejszości na poziomie regionalnym (wojewódzkim) ze względu na bezpośredniość podejmowanych działań administracji wobec tych społeczności. Postępowanie na tym szczeblu jest zarazem weryfikatorem intencji i możliwości władz w spełnianiu przyjętych założeń politycznych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące na ile działania pełnomocników wojewodów mogą stanowić barometr polityki etnicznej, odzwierciedlający podstawowe kierunki i tendencje w jej realizacji.
EN
The literature on the subject indicates the importance of the state's policy towards minorities at the regional (voivodship) level due to the directness of the administration's actions undertaken towards these communities. This level of politics is also a verifier of the intentions and capabilities of the authorities in fulfilling the adopted assumptions. The article is an attempt to answer the question about how the actions of provincial governors can be a barometer of ethnic policy, reflecting the basic directions and trends in its implementation.
Keywords
Year
Volume
16
Issue
16
Pages
96-106
Physical description
Dates
published
2018-11-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2018-volume-16-issue-16-article-2882
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.