PL EN


2019 | 17 | 17 | 115-123
Article title

Problem starzenia się społeczeństw a inicjatywy zrzeszające osoby w okresie późnej dorosłości - ujęcie suicydologiczne

Content
Title variants
EN
The problem of aging of societies and initiatives associating people in late adulthood - suicidological approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca stanowi podsumowanie rozważań związanych z tematem profilaktyki presuicydalnej prowadzonej w grupach wiekowych w okresie późnej dorosłości. Od roku 2016 realizowany jest projekt „Dobre  Życie UMCS” w Lublinie mający na celu zwiększenie świadomości odnośnie aktów autodestrukcji w cywilizacji XXI wieku. Istnieje wiele instytucji, które zajmują się losem osób starszych, jedną z inicjatyw jest działalność Stowarzyszania „mali bracia Ubogich”. Zauważono, że w okresie późnej dorosłości problemy dotyczące trudności społecznych, psychicznych, adaptacyjnych i innych są znaczące. Wiele osób starszych zgłaszało się na konsultacje psychologiczne i po pomoc, uznając, że nie mają wsparcia wśród najbliższych. To główny powód, dlaczego seniorzy podejmują współpracę z różnymi organizacjami jako beneficjenci lub wolontariusze. Z wywiadów ustrukturyzowanych (n=91) wynika, że wielu z nich czuje, że są samotni i niepotrzebni. Natomiast działalność w organizacjach zrzeszających osoby starsze pomagają im w tym, aby czuły sięwartościowe, a ich aktywność ma duży wpływ na środowisko lokalne. Praca ma zatem charakter teoretyczno-praktyczny. W artykule zostanie dodany jeden ze studium przypadku, który przeprowadzony był z kobietą 60+, mieszkającą w dużej miejscowości, po próbie samobójczej.
EN
This article is a summary of considerations related to the subject of presuicidal prevention conducted in age groups in late adulthood. Since 2016, the project "Good Life of Maria Curie-Skłodowska University" in Lublin has been implemented to increase awareness of acts of self-destruction in 21st century civilization. There are many institutions that deal with the fate of the elderly, one of the initiatives is the Association of “malibraciaUbogich”. It was noted that in late adulthood problems regarding social, mental, adaptive and other difficulties are significant. Many older people came to psychological consultations and for help, considering that they did not have support among their relatives. This is the main reason why seniors collaborate with various organizations as beneficiaries or volunteers. Structured interviews (n = 91) show that many of them feel lonely and unnecessary. On the other hand, activities in organizations of the elderly help them to feel valuable and their activity has a large impact on the local environment. The work is therefore theoretical and practical. The article will add one of the case studies that was conducted with a 60+ woman living in a large city after a suicide attempt.
Keywords
Year
Volume
17
Issue
17
Pages
115-123
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2019-volume-17-issue-17-article-3837
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.