PL EN


2019 | 17 | 17 | 124-143
Article title

Rola Polskiej Organizacji Turystycznej w realizowaniu polityki turystycznej państwa w latach 2013-2018

Authors
Content
Title variants
EN
The role of the Polish Tourism Organisation in the implementation of tourism policy of the state in the years 2013-2018
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Turystyka zajmuje istotne miejsce w gospodarce światowej. Ze względu na jej masowy charakter stała się istotnym elementem polityki państw i regionów. Pod koniec XX w. i w pierwszych latach XXI w. stała się dynamicznie rozwijającą dziedziną gospodarki światowej, na co wskazuje udział wpływów z turystyki w PKB czy też udział w zatrudnieniu. Rosnące znaczenie turystyki znalazło również odzwierciedlenie w rozszerzeniu kompetencji administracji rządowej i samorządowej, wyodrębnieniu narodowych organizacji turystycznych oraz zwiększonej aktywności organizacji pozarządowych w tym zakresie[1]. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie celów, zadań i funkcji POT, która jest jedną z najważniejszych instytucji realizujących politykę turystyczną państwa. Jest nim również przybliżenie i analiza statusu organizacyjno-prawnego oraz najważniejszych działań tej organizacji, a także ocena jej działalności. Podstawową metodą zastosowaną dla realizacji celów publikacji jest analiza literatury przedmiotowej, materiałów wewnętrznych przedmiotowej instytucji oraz aktów prawnych. Treść zasadniczą artykułu rozpoczyna wstęp, w którym został przedstawiony cel publikacji. Część druga przybliża najważniejsze pojęcia związane z polityką turystyczną. Część trzecia przedstawia cele i zadania POT . W części czwartej dokonano analizy organów i struktury organizacyjnej POT. Z kolei część piąta zawiera rozważania dotyczące najważniejszych działań POT. W części szóstej dokonana została ocena działalności analizowanego w artykule podmiotu. Część ostatnią stanowi podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski nasuwające się w związku z realizacją tematu. Aby zrealizować określony wyżej cel publikacji dokonano analizy materiałów źródłowych, do których należy Statut Polskiej Organizacji Turystycznej oraz aktów prawnych, z których najważniejszym jest Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej. Przydatna była również literatura tematyczna, do której należała między innymi książka H. Zawistowskiej, M. Dębskiego, H. Górskiej-Warsewicz, Polityka turystyczna.  
EN
The Polish Tourism Organisation is one of the most important entities implementing tourism policy in Poland, most of all in the scope of the broadly-understood promotion.  Thus, the aim of this article is to provide an insight into the aims, tasks and the function of the Polish Tourism Organisation. Another aim consists in providing an insight into and the analysis of the organisational and legal status of this entity and its most important actions as well as the assessment of its activity.  In order to fulfil the above-specified aim of the publication, the analysis of source materials has been performed, including the analysis of the Statute of the Polish Tourism Organisation as well of certain legal acts, the most important one being the Law on the Polish Tourism Organisation. Other source literature was also useful. The article starts with the introduction which presents the aim of the publication. Part two provides an insight into the most important notions related to tourism policy. Part three presents the aims and tasks of the PTO. Part four contains the analysis of the bodies and the organisational structure of the PTO. Part five, on the other hand, includes considerations concerning the most important actions of the PTO. In part six there is the assessment of the activity of the organisation being analysed in this article. The last part consists in the summary which presents the conclusions drawn with reference to the realisation of the topic. The summary states that the Polish Tourism Organisation plays the biggest role as to the promotion of Polish tourism both domestically and abroad. It seems that these activities are effective, which can be proved by numerous and varied promotional events as well as by the increase in the interest in Poland among foreign tourists.  
Keywords
Year
Volume
17
Issue
17
Pages
124-143
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-5641-year-2019-volume-17-issue-17-article-3838
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.