Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 45 | 89-101

Article title

Questions Hidden in Schoolchildren’s Responses – Structure and Didactic Functions

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
The aim of the study was to determine the role of structure and functions of ‘hidden’ questions in schoolchildren’s responses to questions posed to them by teachers during lessons. The study sample consisted of 1154 answers of elementary school-age children related to questions formulated by teachers. Observation as well as qualitative and quantitative analysis of data was used. The structure and functions of both answers and questions were determined. The obtained data allowed for specifying the status of a significant part of primary education. The study revealed an important new area of research associated with the fact of what is happening between the phase of creating and formulating questions by the teacher and the phase of understanding and creating responses by the schoolchild.

Year

Volume

45

Pages

89-101

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

References

 • Ajdukiewicz, K. (1985). Zdania pytajne [Interrogative sentences]. In: Kazimierz Ajdukiewicz. Język i poznanie. Tom I. Wybór pism z lat 1920-1939 [Kazimierz Ajdukiewicz. Language and knowledge. Volume I. Selection of writings from the years 1920-1939]. Warszawa: PWN.
 • Brożek, A. (2007). Pytania i odpowiedzi. Tło filozoficzne, teoria i zastosowania praktyczne [Questions and answers. Philosophical background, theory and practical application]. Warszawa: Semper.
 • Gabzdyl, J. (2009). W kręgu wczesnoszkolnych komunikatów dydaktycznych: pytania i (nie)adekwatne odpowiedzi. [In the circle of primary school didactic statements: questions and (in)adequate responses]. In: Komunikacja w edukacji: uwarunkowania i właściwości [Communication in education: conditions and characteristics]. Racibórz: PWSZ, 226-240.
 • Gabzdyl, J. (2012). Szkice do prakseodydaktycznej teorii celów, poleceń i pytań w kształceniu wczesnoszkolnym [Sketches for the praxeodidactic theory of goals, commands and questions in primary school education]. Racibórz: PWSZ.
 • Giedymin, J. (1964). Problemy-założenia-rozstrzygnięcia. Studia nad logicznymi podstawami nauk społecznych [Problems-assumptions-conclusions. Studies on the logical foundations of social sciences]. PWN.
 • Kochanowska, E. (2007). Struktura i funkcje zadań typu dlaczego w procesie edukacji wczesnoszkolnej [The structure and functions of sentences with ‘why’ in the process of primary school education]. Bielsko-Biała: Akademia techniczno-Humanistyczna.
 • Kojs, W. (1988). Zadania dydaktyczne w nauczaniu początkowym [Didactic sentences in primary education]. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Kojs, W. (1994). Pytania i polecenia w kształceniu systematycznym. Analiza operatorów [Questions and commands in systematic teaching. The analysis of operators]. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Kojs, W. (2007). Pytania w procesie poznania i kształcenia [Questions in the process of learning and teaching]. In. Edukacja jutra. XIII Tatrzańskie Seminarium Naukowe. T. 1 [The future of education. XIII Tatra Scientific Seminar. Volume 1]. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
 • Kojs, W. (2016). Poznawcze i edukacyjne aspekty kształtowania systemów analiz porównawczych [Cognitive and educational aspects of creating systems for comparative analyses]. In. Paidea-drogą do uniwersalizmu wychowania [Paidea-the way to universal education]. Szczecinek: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych (w druku).
 • Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe [How to conduct educational research]. Warszawa: WSiP.
 • Kövecses, Z. (2011). Język, umysł, kultura [Language, mind, culture]. Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Kubiński, T. (1971). Wstęp do logicznej teorii pytań [An introduction to the logical theory of questions]. Warszawa: PWN.
 • Oelszlaeger, B. (2009). Konsekwencje edukacyjne pytań i stwierdzeń uczniów w klasach młodszych [Educational consequences of younger grades pupils’ questions and statements]. In. Komunikacja w edukacji: uwarunkowania i właściwości [Communication in education: conditions and characteristics]. Racibórz: PWSZ, 241-249.
 • Piaget, J. (1992). Mowa i myślenie u dziecka [The child’s speech and thinking]. Warszawa: PWN.
 • Parafiniuk-Soińska, J. (1988/89). Pytania i polecenia w procesie kształcenia [Questions and commands in the didactic process]. Nauczanie Początkowe [Primary Education], 1, 4-13.
 • Pęczkowski, R (1998). Pytanie jako forma komunikacji dydaktycznej w nauczaniu początkowym. Próba diagnozy [Question as a form of didactic communication in primary education. An attempt at diagnosis]. In. Komunikacja, dialog, edukacja. T. 1 [Communication, dialogue, education. Volume 1]. Cieszyn: UŚ Filii w Cieszynie, 55-71.
 • Racinowski, S. (1967). Pytanie i odpowiedź [Question and answer]. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Radwiłowicz R., Pauzewicz K., Kosiński C. (1969). Pytania uczniów a treść nauczania [Pupils’ questions and the content of teaching]. Warszawa: PWSZ.
 • Szczepska-Pustkowska, M. (2004). Tropami dziecięcych pytań filozoficznych [The clues of children’s philosophical questions]. In. Światy dziecięcych znaczeń [The world of children’s meanings]. Warszawa: Żak and Dorota Klus-Stańska, 202-232.
 • Szmidt, K.J. (2004). Jak stymulować zdolności „myślenia pytajnego” uczniów? [How to stimulate pupils’ abilities of ‘interrogative thinking’?] Życie Szkoły [The School’s Life], 7, 17-22.
 • Szuman, S. (1939). Rozwój pytań dziecka [The development of the child’s questions]. Warszawa–Wilno–Lublin: Nasza Księgarnia.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2004930

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-1732-6729-year-2016-volume-45-article-7c22d269-3e2b-3c87-8194-73366c1c2af5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.