PL EN


2018 | 17 | 1 | 143-154
Article title

Uwagi o pracach nad polskim kodeksem zobowiązań z 1933 r. ze szczególnym uwzględnieniem zasady słuszności

Authors
Content
Title variants
EN
Comments on the work on the Polish Code of Obligations from 1933 with particular regard to the principle of equity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Odzyskanie niepodległości przez Polskę wiązało się z wieloma trudnymi przedsięwzięciami, do których zaliczano skodyfikowanie prawa. Celem artykułu będzie przedstawienie przebiegu oraz istotnych kwestii dotyczących rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań. Poruszona zostanie kwestia ratio legis danej regulacji i odniesień do aktów prawnych, na których opierał się Kodeks zobowiązań. Ponadto, podkreślony zostanie jej wyjątkowy charakter i znaczenie w polskim prawie cywilnym. W rozważaniach zostanie ukazana rola aktu jako pierwsza tak obszerna kodyfikacja prawa z okre- su II Rzeczypospolitej do 1964 r. Kolejna kwestia będzie poświęcona analizie za- sady słuszności na podstawie Kodeksu. Jednocześnie zasada słuszności została uwzględniona jako klauzula generalna, pozwalająca na elastyczność niektórych el- ementów pierwszej tak ważnej regulacji prawnej, tworzonej w niepodległej Polsce.
EN
The restoring of independence in Poland was associated with many difficult undertakings which included codification of the law. The aim of the article is to present the course and important issues regarding the codification of the regulation of the President of the Republic of 27 October 1933 – Code of Obligations. The issue of the ratio legis of a given regulation and references to legal acts on which the Code of Obligations was based will be discussed. In addition, its unique character and importance in Polish civil law will be emphasized. In the considerations, the role of the act will be shown as the first such extensive codification of the law from the period of the Second Polish Republic to 1964. The next issue will be devoted to the analysis of the principle of equity based on the Code. At the same time, the principle of equity was taken into account as a general clause, allowing the flexibility of some elements of the first such important legal regulation, created in independent Poland.
Keywords
Year
Volume
17
Issue
1
Pages
143-154
Physical description
Dates
published
2019-11-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-9132-year-2018-volume-17-issue-1-article-50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.