PL EN


2018 | 17 | 1 | 345-360
Article title

Ewolucja i wyodrębnienie „rodzinnych dóbr osobistych” – zagadnienia wybrane

Content
Title variants
EN
Evolution and separation of family personal interests – selected issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasadniczym celem rozważań zawartych w artykule Ewolucja pojęcia rodziny i wyodrębnienie rodzinnych dóbr osobistych – zagadnienia wybran, jest analiza ob- serwowanych we współczesnym świecie zmian w sferze rodzinnego funkcjonowa- nia jednostki. Rozważania obejmują historyczny rozwój rodziny i relacji rodzinnych z zaakcentowaniem społecznej roli rodziny oraz psychologicznych i socjologicznych aspektów relacji rodzinnej. Uwagę poświęcono zagadnieniom prawnej kwalifikacji do grupy dóbr osobistych wartości takich jak życie rodzinne oraz więź rodzinna co sta- nowiło asumpt do wyodrębnienia samodzielnej grupy rodzinnych dóbr osobistych. I odpowiadających im praw podmiotowych takich, jak: prawo do niezakłóconego życia rodzinnego, prawo do życia w pełnej rodzinie, prawo do posiadania rodzi- ców, prawo do utrzymywania i kultywowania kontaktów rodzinnych. Wyznaczony tytułem szeroki, ulokowany w naukach humanistycznych obszar rozważań narzucił konieczność uwzględnienia w prowadzonych badaniach wpływu osiągnięć nauk me- dycznych i genetyki na zakres pojęcia i podjęcie próby wyznaczenie granic autonomii prokreacyjnej, rozumianej jako szczególne rodzinne dobro osobiste uszczegółowio- ne do postaci prawa do posiadania dziecka.
EN
The main purpose of the article is to analyse the changes that have occurred in the sphere of family functioning which are clearly visible in the modern world. Considerations in this regard include the historical development of the family and family relations with emphasis on its social role and the psychological and sociological aspects of family relations. Attention is given to the issues of legal qualification to the group of personal interests, such values as family life and family bond, which provided an incentive to distinguish an autonomical group of family personal interests and relevant subjective rights, such rights as: the right to an undisturbed family life, the right to live in a full family, the right to have parents, and the right to maintain and cultivate family contacts. Also addressed in the research is the impact of achievements in medical science and genetics in relation to the limits of procreative autonomy, now considered as a special family personal interest – the right to have a child.
Year
Volume
17
Issue
1
Pages
345-360
Physical description
Dates
published
2019-11-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1732-9132-year-2018-volume-17-issue-1-article-59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.