PL EN


2019 | 14 | 102-117
Article title

Multlingveco estas solvo, ne problemo: pri gepatraj lingvoj en la mondo multlingva kun aparta atento al migrantoj kaj al la parolantoj de Esperanto

Authors
Content
Title variants
EN
Multilingualism is a solution, not a problem: mother tongues in a multilingual world, with a particular focus on migrants and Esperanto speakers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ten traktuje wielojęzyczność człowieka jako normalne zjawisko ludzkie, a nie jako cechę szczególną, i wyjaśnia, dlaczego na świecie żyje więcej osób naturalnie wielojęzycznych niż jednojęzycznych. Wyjaśnia również, dlaczego do niedawna językoznawcy nie interesowali się wielojęzycznością. Następnie wymienia proces, w którym dzieci w naturalny sposób przyswajają jeden, dwa lub nawet więcej języków, w zależności od środowiska, w którym się urodziły i żyją w fazach, które są mniej więcej takie same dla wszystkich języków. Podane zostają przykłady różnego tempa nabywania przez dzieci najtrudniejszych elementów w języku, na przykład liczby mnogiej w języku arabskim. Jeśli chodzi o esperanto, nie ma szczególnych korzyści w przyswajaniu go od urodzenia, jeśli chodzi o szybkość akwizycji, ale wiele przykładów zebranych od rodzimych użytkowników esperanta pokazuje, że istnieją zalety głębokiego zrozumienia sposobu, w jaki działa esperanto i prawie nie ma przypadków nadmiernej generalizacji reguł. Szczególną uwagę poświęca się korzyściom płynącym z dwujęzyczności, a zwłaszcza dwujęzyczności rodzimej. Według wielu badaczy większa elastyczność mentalna spowodowana ciągłym przeskakiwaniem między dwoma systemami językowymi daje również korzyści w dziedzinach innych niż językowe, takich jak matematyka, rozwiązywanie zadań logicznych itp. Pozytywne efekty są stałe, niezależnie od języków używanych przez te osoby. Dobrze znaną zaletą jest możliwość szybszego uczenia się języków (efekt ułatwiający naukę kolejnych języków). Korzyści te dotyczą również osób dwujęzycznych posługujących się esperantem. Przy tak wielu naukowych dowodach korzyści płynących z wielojęzyczności należy zauważyć ze zdziwieniem, że decydenci w kwestiach edukacyjnych po prostu je ignorują. Zgodnie z najnowszymi pomysłami politycznymi, coraz bardziej rozpowszechnionymi w Europie i na świecie, nauczanie języków imigrantów w szkołach podstawowych zostało wstrzymane, a wciąż ignorowane są osoby dwujęzyczne, które mogłyby również stwarzać większe szanse ekonomiczne dla kraju zamieszkania niż w przypadku biegłości językowej wyłącznie w języku narodowym.
EN
This article discusses human multilingualism as a normal human phenomenon and not as an abnormal phenomenon and explains why there are more naturally multilingual people in the world than monolingual ones. It also explains why linguists have not been interested in multilingualism until recently. Then it lists the process by which children naturally acquire one, two or even more languages, depending on the place in which they were born and live. The phases are more or less the same for all languages. Examples are given of the different time of acquisition by children of the most irregular parts of languages, for example the plural in Arabic. When it comes to Esperanto, there are no particular benefits in acquiring it from birth in terms of speed of acquisition, but many examples gathered from native speakers of Esperanto show that there are advantages for a deep understanding of the way Esperanto works and hardly occasions of over-regulation. Particular attention is devoted to the benefits of bilingualism and especially of bilingualism from birth. According to many researchers, the greater mental flexibility caused by the continued alternation between two language systems gives advantages in non-language fields too, such as mathematics, solving logic tasks, and so on. And the positive results are constant regardless of the languages used by the bilinguals. A well-known advantage is the ability to learn other languages faster (preparation for learning other languages). These benefits also apply to bilinguals with Esperanto. Before so many scientific proofs of the benefits of multilingualism, it must be noted with astonishment that policy-makers in educational matters simply ignore them. According to the latest political ideas more and more prevalent in Europe and in the world, teaching of the languages of immigrants in elementary schools has been stopped and the institutions continue to ignore the existing bilingual speakers, who could also present economic opportunities for the country of residence. The focus is only on language proficiency in the national language.
Year
Issue
14
Pages
102-117
Physical description
Dates
published
2020-04-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1896-9585-year-2019-issue-14-article-22643
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.