PL EN


Journal
2020 | 13 |
Article title

The methodological assumptions about research into language of villagers

Authors
Content
Title variants
PL
Założenia metodologiczne badań języka wsi
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents a presumption that contemporary rural areas are witnesses not only to intense transformations of the inhabitants’ living conditions but also very rapid changes to the language spoken by the local communities where the traditionally defined dialects are less and less frequently the major means of communication.1) The presented research proposal highlights the need for taking into account several premises: collecting in the field lexical material mainly by focusing attention on a specific subject area;2) taking into account various social and linguistic parameters at the stage of collecting the material; for the research, select informants who represent various generations as indicated by the informants’ years of birth; for the purpose of clarity, five generation intervals have been identified;3) the material, subjected to computer processing, should be accompanied by particulars including a few basic parameters that allow to characterise each element in detail.
PL
W artykule wychodzi się z przeświadczenia, że współczesne wieś jest terenem nie tylko intensywnych przeobrażeń warunków życia jej mieszkańców, lecz także jest to obszar bardzo szybko zachodzących przeobrażeń języka kształtującej ją społeczności, gdzie tradycyjnie pojmowane gwary coraz rzadziej są podstawowym środkiem porozumiewania się. Prezentowana propozycja badawcza akcentuje potrzebę uwzględnienia kilku przesłanek:1) gromadzenie w terenie materiału leksykalnego głównie poprzez koncentrację uwagi na określonym polu tematycznym;2) na etapie gromadzenia materiału uwzględniać różne parametry socjolingwistyczne;3) do badań typować informatorów reprezentujących różne grupy pokoleniowe wyznaczane rokiem urodzenia informatora; dla celów porządkujących przyjmuje się pięć takich przedziałów pokoleniowych;4) poddawany obróbce komputerowej materiał ma być zaopatrzony w odpowiednią metryczkę zawierająca kilka podstawowych parametrów pozwalających na dokładna charakterystykę każdego z jego elementów.
Journal
Year
Volume
13
Physical description
Dates
published
2020-12-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-1898-9276-year-2020-volume-13-article-26637
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.