Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 10 | 1 | 63-82

Article title

Bóg – człowiek – przyroda. Refleksje Janusza Stanisława Pasierba

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono refleksje i spostrzeżenia współczesnego polskiego teologa, historyka sztuki i poety Janusza Stanisława Pasierba (1929–1993) na temat relacji Bóg – człowiek – natura. W europejskim kręgu cywilizacyjnym relacja człowiek – przyroda kształtowała się pod wpływem antropocentrycznego paradygmatu. Pod wpływem tego ostatniego jednostka ludzka rozluźniała więzy ze środowiskiem przyrodniczym, którego była organiczną cząstką. Wyobcowujący się ze swego naturalnego środowiska człowiek stawał wobec niego na pozycji eksploratora. Zapominał o tym, że degradacja przyrody jest w jakimś sensie także jego degradacją. Pasierb prezentuje człowieka zarówno w wymiarze stworzenia całkowicie należącego do świata, w którym funkcjonuje, jak i bytu wyraźnie go przekraczającego, zwłaszcza w jego wymiarze duchowym. Jest to następstwem specjalnej interwencji Boga w jego ukonstytuowanie, jak też możliwości zawartych w samej jednostce ludzkiej, które od zawsze samodzielnie rozwija.
EN
The article presents some reflections and thoughts of a contemporary Polish theologian, art historian and poet Janusz Stanislaw Pasierb (1929–1993), concerning God-Man-Nature relationship. Within the sphere of the European civilization, the relation human-nature has been shaped, under the influence of the anthropocentric paradigm. Under its influence it weakened the links with the natural environment. The man, alienating from its natural environment, has been assuming towards its environment, the attitude of an explorer or even an opponent. In a particular meaning, the degradation of the environment is also the degradation of man. Pasierb present man both as a creature totally belonging to the world in which he functions, and as a being clearly transcending it, particularly in the spiritual dimension. This is the result of a special intervention of God in his creation, as well as of the capabilities contained in man himself, which he has always been developing independently.

Keywords

Year

Volume

10

Issue

1

Pages

63-82

Physical description

Dates

published
2015-02-09

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2015-volume-10-issue-1-article-557
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.