Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 11 | 2 | 19-34

Article title

O nazwach Syna Bożego jako elemencie konstrukcyjnym obrazu Jezusa Chrystusa we współczesnych kazaniach dla dzieci

Content

Title variants

EN
The names of the Son of God as a structural element of the portray of Jesus Christ in modern sermons for children

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł omawia sposoby przybliżania młodym odbiorcom treści ewangelicznych w skierowanych do nich kazaniach, na przykładzie obrazu postaci przywoływanej najczęściej – Jezusa Chrystusa. Analizie poddano 172 wypowiedzi z lat 2001–2014, publikowane drukiem, teksty elektroniczne, scenariusze i pełne wersje wygłoszonych kazań. Celem jest odpowiedź na pytanie, czy i za pomocą jakich środków językowych nadawca kształtuje swoją wypowiedź tak, by dostosować ją do najmłodszego odbiorcy oraz współczesnych uwarunkowań kulturowych. Podjęty zostaje między innymi problem zacierania się w tych tekstach granic pomiędzy sacrum i profanum.
EN
The article discusses how evangelical content is brought closer to young people in the directed at them sermons, as exemplified by the most often referred to figure – Jesus Christ. 172 utterances from years 2001–2004, including published texts, texts in an electronical form, scripts and full versions of the preached sermons have been analyzed. The aim is to know whether and through what linguistic means speakers shape their utterances so as to adopt them to the youngest audience and contemporary cultural determinants. One of the discussed issues is the matter of the blurred boundaries between the sacred and the profane present in the sermons.

Keywords

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

19-34

Physical description

Dates

published
2016-03-18

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2016-volume-11-issue-2-article-520
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.